Lønnsomhet av tiltak

Viser skogeier og ansatt med ryddesag

Her finner du oversikt over artikler, hjelpemidler og verktøy over ulike tiltak og deres lønnsomhet i din skog. For å sikre god lønnsomhet på sikt, og utnytte ressursene effektivt kan det lønne seg og utføre ulike tiltak for forbedringer i skogen. 

Skogkulturkalkulator

Kalkulatorene tar for seg viktige kost­nads­dri­vere. De kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt.

Skogkulturkalkulatoren

Skogkulturkalkulator for kapitalskog

Tap ved tidlig hogst

Skogkurs resyme – 4 sider

Den eldste delen av skog­rei­sings­skogen på Vestlandet og nord­over begynner å bli hogstmo- den, spesielt på de beste boni­te­tene. Det står ofte store tømmer­volum pr. areal­enhet lenge før hogst­mo­denhet, og det kan være fris­tende å reali­sere denne trekapitalen. 

Men volum- og verdi­til­veksten er ganske høy, og hvis hogsten skjer for tidlig, vil skog­ei­eren og samfunnet kunne gå glipp av store fram­ti­dige verdier.

Tidlig hogst – konsekvenser av valg av hogstalder

Skogkurs veileder – 20 sider

En tredjedel av hogsten i Norge skjer før skogen når hogst­moden alder. Det er viktig at skog­eier selv kan vurdere konse­kven­sene av de forskjel­lige alter­na­ti­vene. Er maksimal netto fra hogsten viktigst, så bør man som regel la skogen stå til den er hogstmoden.

Veilederen er utviklet i samar­beid med AT Skog, Allskog, NIBIO og Statsforvalterne i Rogaland og Trøndelag. Skognæringa Kyst har stått for finan­sie­ringen sammen med Skogkurs.

Kalkulator: Tap ved tidlig hogst 

Kalkulatoren gir konkret svar på hvor mye skog­eier tjener ved å vente med hogst til gran­skogen når hogst­klasse 5, i stedet for å hogge tidligere.

Kalkulatoren er svært enkel å bruke, men tar ikke høyde for dagens høye priser og gode drifts­net­toer. Den kan likevel brukes og gir en god peke­pinn på forholdet mellom hogst før hogst­mo­denhet og hogst ved hogst­moden alder. Det er uansett snakk om 2 til 3 ganger verdi­øk­ning sammen­lignet med hogst 15–20 år før hogstmodenhet.