Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift – kursbeskrivelse

Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kost­na­dene i verdi­kjeden. Kjennskap til kost­nads­dri­verne er grunn­leg­gende i jakten på å spare kost­nader og øke lønnsomheten.

Timekostnadene på maski­nene er høy, og kan produk­ti­vi­teten økes vil produk­sjons­kost­naden gå ned. Hvis plan­leg­geren (skog­bruks­le­deren, entre­pre­nøren eller andre) kjenner hva som generer tid, og samtidig er i stand til å kalk­u­lere tilrette­leg­gings­til­ta­kene, er det mulig å plan­legge skogs­drif­tene med lavest mulig totalkostnad.

Kursopplegget tar for seg:

  1.  Kostnadsdrivere og tids­bruk ved hogst og fram­kjø­ring med moderne skogsmaskiner
  2.  Hvilke tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt for å redu­sere kost­na­dene og øke effektiviteten

I kurset er det lagt opp til øvelser baserte på flere enkle kalk­u­la­torer knyttet til kost­nads­dri­verne. Det er også lagt opp til øvelser ute, men denne delen kan droppes hvis forhol­dene ikke ligger til rette for det. 

Målgruppe:

  • Ansatte i skogeir­or­ga­ni­sa­sjo­nene (skog­bruks­le­dere, produk­sjons­plan­leg­gere etc.)
  • Entreprenører
  • Bachelor- og master­stu­denter i skogfag
  • Skogeiere med særlig inter­esse og kompetanse

Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kost­nads­kalk­u­la­sjon av skogs­drifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samar­beid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finan­siert med støtte fra Skogbrukets verdi­ska­pings­fond.