Skogbrukets HMS-utvalg

Hogstmaskin feller trær i forgrunnen. Lassbærer i bakgrunnen som plukker opp stablet tømmer.

Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.


Veileder for opplæring i bruk av motorsag

HMS-utvalget har sammen med Skogkurs utviklet veiledere til opplæring i bruk av motorsag. 

Veilederne skal sikre at du som lærer opp andre i bruk av motorsag, går gjennom de viktigste momen­tene. Disse kan lastes ned som PDF. Det er også laget et doku­men­ta­sjons­bevis som kan benyttes til doku­men­ta­sjon av opplæring.


Registrer skader og ulykker i skogbruket!

For at skog­bruket skal bli en så trygg arbeids­plass som mulig, og for bedre å kunne fore­bygge skader og ulykker, trenger vi infor­ma­sjon om hvilke skader og ulykker som inntreffer i Skogbruket. Skogbrukets HMS-utvalg har i samar­beid med Kvalitetssystem i land­bruket (KSL) utar­beidet en rappor­te­rings­løs­ning for skog­bruket. Registreringen er helt anonym, og under­sø­kelsen tar ca. 2 minutter.

Ved å klikke på lenken https://no.surveymonkey.com/r/DW7WY7Z  godtar du at vi bruker dine svar i stati­stikk og som grunnlag for videre HMS-arbeid. Det lagres ikke person­data i denne under­sø­kelsen, ut over at verk­tøyet som benyttes regist­rerer IP adressen. Verken Matmerk eller Skogbrukets HMS-utvalg benytter denne til iden­ti­fi­se­ring. Svarene vil benyttes uteluk­kende til å skape en sikrere hverdag.

Vi håper du vil bidra ved å bruke rappor­te­rings­løs­ningen.  Fint hvis du kan melde inn skader og ulykker som har inntruffet i 2020 og fremover.

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Denne rappor­te­ringen erstatter ikke:

 • arbeids­gi­vers plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politi­myn­dighet om alvorlig person­skade eller døds­fall som skjer i forbin­delse med arbeid.
 • Arbeidsgivers plikt til å varsle NAV om yrkes­skader og yrkessykdommer

Om HMS-utvalget

Mandat:
«Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgi­vende organ som har som formål å fremme fore­byg­gende helse, miljø og sikker­hets­ar­beid i skog­bruks­næ­ringen i Norge. Utvalget skal holde seg løpende orien­tert om skade­sta­ti­stikk, arbeide syste­ma­tisk med å kart­legge utford­ringer og fremme forslag på HMS-tiltak innen naturbruksområdet.»

Utvalget er satt sammen av  repre­sen­tanter fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
 • Norsk Ved – Forum for vedprodusenter
 • Norsk Landbruksrådgivning (NLR)
 • Fornybar Norge
 • Arbeidstilsynet (obser­vatør)

Leder og nest­leder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings repre­sen­tant i utvalget.

Skogbrukets HMS-utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombi­neres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekre­ta­riat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e‑post: csr@nhomd.no
eller telefon +47 902 94 473

Representanter i utvalget

Endre Lie (leder)
Fellesforbundet (FF)
Telefon: 900 65 689
E‑post:  endre.lie@fellesforbundet.no

Camilla Schrader Roander (sekretær)
NHO Mat og Drikke
Telefon: 902 94 473
E‑post: csr@nhomd.no

Dag Skjølaas
Norges Skogeierforbund
Telefon: 975 96 329
E‑post: dag.skjolaas@skog.no

Mikael Fønhus
Skogkurs
Telefon: 992 87 002
E‑post: mf@skogkurs.no

Øyvind Stranna Larsen
Norsk Ved – Forum for vedpro­du­senter
Telefon: 480 96 833
E‑post: strannalarsen@gmail.com

Harald Øie (obser­vatør)
Arbeidstilsynet, avde­ling for tilsyn
Telefon: 958 57 399
E‑post: Harald.Oie@arbeidstilsynet.no

Bjørn Lauritzen
Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
Telefon: 907 37 626
E‑post: Bjorn.Lauritzen@mef.no

Kjell-Olav Bjerknes
Energi Norge
Telefon: 951 79 793
E‑post: kjell-olav.bjerknes@hafslund.no

Tore Jevnaker
Norsk Landbruksrådgivning (NLR)
Telefon: 957 86 902
E‑post: tore.jevnaker@nlr.no.

Forebyggende arbeid

Ved å arbeide fore­byg­gende med helse, miljø og sikkerhet på arbeids­plassen, vil man kunne skape en kultur som vil kunne redu­sere ulykker og skader. Under viser vi noen grep som kan hjelpe bedriften din til å løfte HMS til å bli en del av hverdagen.

Lovhjemmel

Helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer i enhver bedrift, og krav hvordan dette skal følges opp er lovhjemlet i arbeids­miljø­loven og tilhø­rende forskrift om syste­ma­tisk helse‑, miljø- og sikker­hets­ar­beid i virk­som­heter.

Veiledning til virksomhetens HMS-arbeid

Skogbrukets HMS-utvalg har utar­beidet et veiled­nings­do­ku­ment til virk­som­he­tens HMS-arbeid. Her finner du over­sikt over krav­punk­tene i intern­kon­troll­for­skriften, samt eksempler på innhold.

Du kan også finne god infor­ma­sjon på Arbeidstilsynets nett­side. Der finner du over­sikt over kravene som regel­verket stiller til HMS, og hvordan dette kan bli fulgt syste­ma­tisk opp.

Vil din bedrift lære mer om helse, miljø og sikkerhet?

Her finner du en over­sikt over Skogkurs sine tilbud innen doku­men­tert sikkerhetsopplæring.

Riktig og sikker hogst med motorsag

8 filmer om bruk av motorsag sett fra et sikker­hets­per­spektiv. Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeids­miljø ved å foku­sere på de mest utsatte arbeids­ope­ra­sjo­nene ved bruk av motorsag, og hvordan gjen­nom­føre disse på en sikker måte.

Filmserien er laget av Skogkurs på oppdrag for Skogbrukets HMS-utvalg – med økono­misk støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. Serien kvali­fi­serer ikke til Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring som krever kurs med indi­vi­duell veiled­ning ute i skogen.

Klikk på bildet under for å se filmene!

Arbeid nær kraftlinjer

Arbeid nær kraft­linjer, eksem­pelvis hogst, er risiko­fylt arbeid og må utføres av kompe­tente personer og etter gjel­dende lovverk. Eier av kraft­lin­jene har som oftest avtaler med grunn­eiere der linjene er satt opp. Disse avta­lene defi­nerer blant annet hvilke rammer som gjelder for slikt arbeid, både vars­ling før arbeid utføres og hvem som er ansvarlig for sikker­hets­tiltak. Slikt arbeid er lovre­gu­lert, og kan utløse både erstat­nings­an­svar og risiko for helse og liv dersom det ikke blir utført riktig.

Lovhjemmel

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elekt­riske anlegg skal ivareta sikker­heten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elekt­riske anlegg. Forskriften defi­nerer blant annet virke­om­råde og ansvar. Forskrift om utfø­relse av arbeid, bruk av arbeids­ut­styr og tilhø­rende tekniske krav vil også dekke dette området.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeids­miljø på bygge- eller anleggs­plasser vil være en aktuell forskrift dersom skogs­drift skal utføres i nærheten av kraft­linjer. Dette vil også gjelde vedli­ke­hold nær og rundt kraft­linjer, da større linje­ryd­ding faller innenfor byggherreforskriften.

Kart over områdekonsesjoner

Du kan finne over­sikten over hvem som eier de ulike kraft­lin­jene ved å besøke NVE sin kart­løs­ning NVE Nettanlegg. Kontakt med eier av kraft­linjer vil kunne avklare hvem som er ansvarlig for sikker­hets­tiltak før arbeid utføres.

Erstatningsansvar og risiko

Arbeid nær kraft­linjer er krevende arbeid, som må gjøres i henhold til lovverk både for å unngå erstat­nings­an­svar og risiko for liv og helse. Ved brudd på kraft­linjer, kan det påløpe erstat­nings­an­svar på store summer (såkalte KILE-kost­nader), samtidig som det er risiko­fylt arbeid for de som utfører jobben. For å sikre at sikker­heten er på plass før arbeidet utføres, må eier av kraft­linje sørge for at sikker­hets­tiltak utføres.

Eier av kraft­linjen må derfor kontaktes for videre avkla­ring av arbeidet før dette settes i gang.

Sluttrapport fra pilot­pro­sjekt for AlenearbeidsAPP for smarttelefoner

Anbefalte løsninger i påvente av ny teknologi

Sluttrapport fra pilot­pro­sjekt for AlenearbeidsAPP for smarttelefoner


Rapporten beskriver de løsnin­gene vi har testet eller under­søkt. Men det finnes sikkert flere. Hvilken som er best har vi ikke testet. Likevel vil vi gjerne peke på to løsninger som kan brukes inntill videre, med tanke på at dette er løsninger som kan bidra til å redde liv om uhellet skulle være ute.

SAFEAPP

Nettsiden safeapp.no, gir en innfø­ring og bilde av hva SafeApp repre­sen­terer. Som markeds­fø­ring og intro­duk­sjon for nye brukere, vil den ifølge eierne være gratis å bruke frem til høsten 2023. SafeApp kan lastes inn på smart­te­le­foner, og tilfreds­stiller mange av de kravene vi satt som krite­rier for å gå videre til et hovedprosjekt.


Sikringsradioen

Sikringsradioen er ikke en smart­te­lefon, men en VHF-radio med en infra­struktur bestå­ende av et stort antall base­sta­sjoner rundt om i landet. Sikringsradioen AS er et ikke-kommer­sielt selskap eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Selskapets formål er å sørge for kommu­ni­ka­sjon og sikkerhet for eiernes medlemmer. I områder av landet der det er bygd ut base­sta­sjoner, gir Sikringsradioen god dekning og trygghet.
Du kan lese mer om sikrings­radio her.