Skogbrukets HMS-utvalg

Hogstmaskin feller trær i forgrunnen. Lassbærer i bakgrunnen som plukker opp stablet tømmer.

Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.


Registrer skader og ulykker i skogbruket!

For at skog­bruket skal bli en så trygg arbeids­plass som mulig, og for bedre å kunne fore­bygge skader og ulykker, trenger vi infor­ma­sjon om hvilke skader og ulykker som inntreffer i Skogbruket. Skogbrukets HMS-utvalg har i samar­beid med Kvalitetssystem i land­bruket (KSL) utar­beidet en rappor­te­rings­løs­ning for skog­bruket. Registreringen er helt anonym, og under­sø­kelsen tar ca. 2 minutter.

Ved å klikke på lenken https://no.surveymonkey.com/r/DW7WY7Z  godtar du at vi bruker dine svar i stati­stikk og som grunnlag for videre HMS-arbeid. Det lagres ikke person­data i denne under­sø­kelsen, ut over at verk­tøyet som benyttes regist­rerer IP adressen. Verken Matmerk eller Skogbrukets HMS-utvalg benytter denne til iden­ti­fi­se­ring. Svarene vil benyttes uteluk­kende til å skape en sikrere hverdag.

Vi håper du vil bidra ved å bruke rappor­te­rings­løs­ningen.  Fint hvis du kan melde inn skader og ulykker som har inntruffet i 2020 og fremover.

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Denne rappor­te­ringen erstatter ikke:

 • arbeids­gi­vers plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politi­myn­dighet om alvorlig person­skade eller døds­fall som skjer i forbin­delse med arbeid.
 • Arbeidsgivers plikt til å varsle NAV om yrkes­skader og yrkessykdommer

Om HMS-utvalget

Mandat:
«Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgi­vende organ som har som formål å fremme fore­byg­gende helse, miljø og sikker­hets­ar­beid i skog­bruks­næ­ringen i Norge. Utvalget skal holde seg løpende orien­tert om skade­sta­ti­stikk, arbeide syste­ma­tisk med å kart­legge utford­ringer og fremme forslag på HMS-tiltak innen naturbruksområdet.»

Utvalget er satt sammen av  repre­sen­tanter fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
 • Norsk Ved – Forum for vedprodusenter
 • Norsk Landbruksrådgivning (NLR)
 • Energi Norge
 • Arbeidstilsynet (obser­vatør)

Leder og nest­leder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings repre­sen­tant i utvalget.

Skogbrukets HMS-utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombi­neres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekre­ta­riat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e‑post: csr@nhomd.no
eller telefon +47 902 94 473

Representanter i utvalget

Endre Lie (leder)
Fellesforbundet (FF)
Telefon: 900 65 689
E‑post:  endre.lie@fellesforbundet.no

Camilla Schrader Roander (sekretær)
NHO Mat og Drikke
Telefon: 902 94 473
E‑post: csr@nhomd.no

Dag Skjølaas
Norges Skogeierforbund
Telefon: 975 96 329
E‑post: dag.skjolaas@skog.no

Mikael Fønhus
Skogkurs
Telefon: 992 87 002
E‑post: mf@skogkurs.no

Øyvind Stranna Larsen
Norsk Ved – Forum for vedpro­du­senter
Telefon: 480 96 833
E‑post: strannalarsen@gmail.com

Harald Øie (obser­vatør)
Arbeidstilsynet, avde­ling for tilsyn
Telefon: 958 57 399
E‑post: Harald.Oie@arbeidstilsynet.no

Bjørn Lauritzen
Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
Telefon: 907 37 626
E‑post: Bjorn.Lauritzen@mef.no

Kjell-Olav Bjerknes
Energi Norge
Telefon: 951 79 793
E‑post: kjell-olav.bjerknes@hafslund.no

Tore Jevnaker
Norsk Landbruksrådgivning (NLR)
Telefon: 957 86 902
E‑post: tore.jevnaker@nlr.no.

Forebyggende arbeid

Ved å arbeide fore­byg­gende med helse, miljø og sikkerhet på arbeids­plassen, vil man kunne skape en kultur som vil kunne redu­sere ulykker og skader. Under viser vi noen grep som kan hjelpe bedriften din til å løfte HMS til å bli en del av hverdagen.

Lovhjemmel

Helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer i enhver bedrift, og krav hvordan dette skal følges opp er lovhjemlet i arbeids­miljø­loven og tilhø­rende forskrift om syste­ma­tisk helse‑, miljø- og sikker­hets­ar­beid i virk­som­heter.

Veiledning til virksomhetens HMS-arbeid

Skogbrukets HMS-utvalg har utar­beidet et veiled­nings­do­ku­ment til virk­som­he­tens HMS-arbeid. Her finner du over­sikt over krav­punk­tene i intern­kon­troll­for­skriften, samt eksempler på innhold.

Du kan også finne god infor­ma­sjon på Arbeidstilsynets nett­side. Der finner du over­sikt over kravene som regel­verket stiller til HMS, og hvordan dette kan bli fulgt syste­ma­tisk opp.

Vil din bedrift lære mer om helse, miljø og sikkerhet?

Her finner du en over­sikt over Skogkurs sine tilbud innen doku­men­tert sikkerhetsopplæring.

Riktig og sikker hogst med motorsag

8 filmer om bruk av motorsag sett fra et sikker­hets­per­spektiv. Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeids­miljø ved å foku­sere på de mest utsatte arbeids­ope­ra­sjo­nene ved bruk av motorsag, og hvordan gjen­nom­føre disse på en sikker måte.

Filmserien er laget av Skogkurs på oppdrag for Skogbrukets HMS-utvalg – med økono­misk støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. Serien kvali­fi­serer ikke til Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring som krever kurs med indi­vi­duell veiled­ning ute i skogen.

Klikk på bildet under for å se filmene!

Arbeid nær kraftlinjer

Arbeid nær kraft­linjer, eksem­pelvis hogst, er risiko­fylt arbeid og må utføres av kompe­tente personer og etter gjel­dende lovverk. Eier av kraft­lin­jene har som oftest avtaler med grunn­eiere der linjene er satt opp. Disse avta­lene defi­nerer blant annet hvilke rammer som gjelder for slikt arbeid, både vars­ling før arbeid utføres og hvem som er ansvarlig for sikker­hets­tiltak. Slikt arbeid er lovre­gu­lert, og kan utløse både erstat­nings­an­svar og risiko for helse og liv dersom det ikke blir utført riktig.

Lovhjemmel

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elekt­riske anlegg skal ivareta sikker­heten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elekt­riske anlegg. Forskriften defi­nerer blant annet virke­om­råde og ansvar. Forskrift om utfø­relse av arbeid, bruk av arbeids­ut­styr og tilhø­rende tekniske krav vil også dekke dette området.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeids­miljø på bygge- eller anleggs­plasser vil være en aktuell forskrift dersom skogs­drift skal utføres i nærheten av kraft­linjer. Dette vil også gjelde vedli­ke­hold nær og rundt kraft­linjer, da større linje­ryd­ding faller innenfor byggherreforskriften.

Kart over områdekonsesjoner

Du kan finne over­sikten over hvem som eier de ulike kraft­lin­jene ved å besøke NVE sin kart­løs­ning NVE Nettanlegg. Kontakt med eier av kraft­linjer vil kunne avklare hvem som er ansvarlig for sikker­hets­tiltak før arbeid utføres.

Erstatningsansvar og risiko

Arbeid nær kraft­linjer er krevende arbeid, som må gjøres i henhold til lovverk både for å unngå erstat­nings­an­svar og risiko for liv og helse. Ved brudd på kraft­linjer, kan det påløpe erstat­nings­an­svar på store summer (såkalte KILE-kost­nader), samtidig som det er risiko­fylt arbeid for de som utfører jobben. For å sikre at sikker­heten er på plass før arbeidet utføres, må eier av kraft­linje sørge for at sikker­hets­tiltak utføres.

Eier av kraft­linjen må derfor kontaktes for videre avkla­ring av arbeidet før dette settes i gang.