Livsløpstrær

??????????????????????????????????????????????????

Forekomster av store og grove trær, både døde og levende, er svært viktige miljøelementer i skogen. Man kan gjerne si at desto eldre et tre blir, desto flere viktigere egenskaper vil det få for det biologiske mangfoldet. Svært mange arter, er faktisk helt eller delvis avhengige av slike gamle og grove trær, gjerne de med hulrom, grove sprekker i barken og døde greiner.

Livsløpstrær og død ved

Skogkurs info – 2 sider

Et livs­løpstre skal få mulig­heten til å stå urørt igjen i skogen og gjen­nom­føre hele sitt naturlig livsløp. Dette inne­bærer også fasen der treet er dødt og brytes ned. Utvelgelse og forvalt­ning av livs­løps­trær er en viktig del av skog­bruks­plan­leg­gingen. Primært skal livs­løps­trærne som settes igjen være av de eldste og mest storm­sterke i bestandet. De må også være iden­ti­fi­ser­bare slik at de ikke blir felt ved en senere drift.

Pocast Livsløpstrær

Podcastens tema er livs­løps­trær. Et svært sentralt miljø­hensyn i det moderne skogbruket.