Skogfond

hender som bruker skogfondchips og kalkulatorer for å regne.

Her finner du over­sikt over mange nyttige og gode nett­steder, veile­dere, kalk­u­la­torer og videoer som viser hvordan Skogfond kan brukes. 

Skogfond

Skogkurs veileder – 32 sider

De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nett­steder, veile­dere, kalk­u­la­torer og anima­sjons­vi­deoer som viser hvordan skog­fondet kan brukes. Denne veile­deren har samlet og syste­ma­ti­sert det meste rele­vant stoffet på ett sted.

Skogfondskalulatoren

Skogfondskalkulatoren gir deg ditt resultat etter skatt, når inves­te­rin­gene dekkes med Skogfond. Legg inn dine egne forut­set­ninger for årets skogs­drift og plan­lagte inves­te­ringer. Forutsetningene finner du under fanene: Drift – Investering – Skogfond.

Skogfondskalkulator.no

skjermbilde betalt deg selv med skogfond kalkulatoren.

Betal deg selv med skogfond

Når du gjør inves­te­ringer i egen skog, slik som plan­ting, ungskog­pleie eller veived­li­ke­hold, gjør skatte­for­delen det lønn­somt å dekke eget arbeid med skog­fond. Hvis arbeidet ligger innenfor reglene for hva skog­fond kan brukes til, er det lurt å lønne seg selv eller fami­lie­med­lemmer på denne måten.

Fra skogfond til ligningsskjemaer

Spilleliste på Youtube med 3 klipp

YouTube-spille­lista Skogfond inne­holder 3 videoer med fokus på økono­misk virk­ning av Skogfond, smart bruk av skog­fond, utfyl­ling av papirer og instruk­sjon i skogfond. 

Tilskudd eller skogfond med skattefordel?

Når du som skog­eier inves­terer i skog­kultur eller skog­s­veier kan du finan­siere tiltaket med skog­fond. I noen tilfeller kan du også få et stats­til­skudd. De fleste vil tenke at et tilskudd er mye bedre enn å bruke skog­fond. Men er det alltid slik? 

Med dette Excel-arket kan du se hva egen­an­delen på inves­te­ringen blir etter skatt.

NB! Kalkylen forut­setter at du er nærings­dri­vende med moms­regn­skap. Beregningene er derfor uten moms og ikke gyldige dersom du driver kapi­tal­skog­bruk eller skog­bruk som hobby.