Skogfond og skatt – kursbeskrivelse

kalkulator foran tømmerlunne.

Skogfond er en viktig økono­misk ramme­be­tin­gelse for skog­bruket. Sammen med skatte­sys­temet gir dette ramme­be­tin­gelser som er viktige å kjenne og forstå konse­kvensen av.

Skogfond benyttes til det meste av det som blir utført av ungskog­pleie og foryn­gelse. Skogfaglig sett er det et ytter­li­gere behov for disse tilta­kene, men det avsettes ofte for lite til tiltak som ikke skal utføres umid­del­bart etter en avvirk­ning. Spesielt gjelder dette mindre eien­dommer. Selv om skog­fonds­re­gel­verket gir mulighet til bruk av skog­fond til mange ulike akti­vi­teter ser vi også at bredden i ordningen ikke benyttes optimalt.

Emner

Om skog­fond

 • Hva kan skog­fond brukes til
 • Eget arbeid – hvordan hånd­terer vi dette
 • Hva skal til for økt avset­ning til skogfond
 • Hva skal til for å moti­vere til akti­vitet hos ulike eierkategorier
 • Skogfond på nett – hva kan vi gjøre for å øke skog­eiers bruk

Om det nye skattesystemet

 • Hvordan er det nye skatte­sys­temet bygd opp
 • Skattenivå hos ulike skogeiergrupper
 • Mva proble­ma­tikk
 • Organisering av veglag. Betydning for mva og skogfond

Hva betyr samspillet mellom skog­fond og skatt for ulike skogeiergrupperinger

 • Effekten av skog­fond og skatt
 • Konsekvenser av endret mva regelverk
 • Mulig juste­ring av praksis omkring tilskudd

Aktuelle verktøy

 • Skogfondskalkulatoren
 • Skogkulturkalkulatoren

Varighet og praktisk info