Dokumentert sikkerhetsopplæring

hogstmaskin står i bakken i bratt terreng. har hugget nederste del av bakken, og er på vei oppover feltet.

1. januar 2002 trådte krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

Skogkurs sine tilbud:

Forskriften

Mye av arbeids­ut­styret som brukes i skog­bruket er etter risiko­vur­de­ring under­lagt krav om doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring. Dokumentert opplæ­ringen omtales i forskrif­tens §§ 10–1 og 10–2. Det er arbeids­til­synet som er tilsynsmyndighet.

Forskriften retter seg blant annet mot «fami­lie­bruk i land­bruket», og «virk­somhet i land­bruket som ikke syssel­setter arbeids­ta­kere» (§ 1–3). I kommen­ta­rene til forskriften sier arbeids­til­synet: «Med «fami­lie­bruk i land­bruket» menes både enkelt­per­son­foretak og virk­somhet som bruker driver alene eller sammen med fami­lie­med­lemmer som ikke har inngått arbeids­av­tale med brukeren.»


Begrepet «som ikke syssel­setter arbeids­ta­kere» i virk­som­heter i land­bruket, inne­bærer at eieren eller brukeren vil være ansvarlig overfor avlø­sere eller vikarer.