Smart bruk av skogfond – kursbeskrivelse

Skogfond er et svært gunstig virke­middel. Når skog­fonds­mid­lene brukes riktig øker netto­inn­tekten til skog­eier bety­delig. Tilsvarende øker lønn­som­heten av investeringene. 

Se kurs­pre­sen­ta­sjonen over: 2 minutter video.

Kurset gir deg innsikt i hva skog­fondet kan benyttes til, den økono­miske virk­ningen for skog­eiers netto­inn­tekt, ruti­nene ved bruk av fondet, pålog­ging og prak­tisk bruk av eien­dom­mens web-baserte skog­fonds­konto og bereg­ning av nødvendig skogfondstrekk.

For bedre å forstå virk­ningen av skog­fond, og hvordan de skatte­mes­sige forde­lene fram­kommer, tar kurset i bruk «skog­fondspillet» som viser penge­flyten når skog­fond­mid­lene benyttes til å dekke inves­te­ringer i skogen.

På denne måten får delta­kerne se hvordan skog­eiers netto­inn­tekt øker etter ei drift og påføl­gende inves­te­ringer – ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

Emner for kurset

  • Når skal det innbe­tales midler til skog­fond, og når er det fritatt?
  • Bruksområder for skog­fondet, særlig de som gir skattefordel.
  • Beregning av skogfondsats.
  • Skogfondskalkulatoren.
  • «Skogfondspillet» som viser penge­flyten når skog­fondet brukes, og merinn­tekten skog­ei­eren sitter igjen med i lomme­boka når skog­fond utnyttes maksimalt.
  • Lønnsomheten av å bruke skog­fond til inves­te­rin­gene (skog­kultur, veier, planer, miljø, kompe­tanse mm.)
  • Skogeiendommens web-baserte skog­fonds­konto: Påloggingsprosedyre, over­sikter og prak­tisk bruk. 

Varighet og prak­tisk info
Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og disku­sjon rundt emnene, og det er fordel­aktig at delta­ker­an­tallet ikke over­stiger 8–10 pr. kurs.