Lønnsomhet ved foryngelsestiltak – kursbeskrivelse

Viser god furuforyngelse

En vellykket foryn­gelse er grunn­laget for all skog­pro­duk­sjon, og det er viktig at tilta­kene og inves­te­rin­gene gjøres på riktig måte, og at de står i forhold til den verdi­pro­duk­sjonen som kan forventes på det aktu­elle arealet. Her kan du lære mye om dette!

Målgrupper:

 • Funksjonærer
 • Skogeiere
 • Andre inter­es­serte

Læremål:

 • Kunne foreta raske vurde­ringer av lønnsomhet
 • Kjenne økono­misk virk­ning av tilskudd og skogfond
 • Kunne prio­ri­tere tiltak etter lønnsomhet

Innhold:

 • Hvordan beregne lønn­somhet av skogkultur
 • Lønnsomhet av plan­ting (og plan­ting kontra naturlig foryngelse)
 • Optimalt antall planter
 • Lønnsomhet av hjelpe­tiltak som mark­be­red­ning, sprøy­ting og lignende.
 • Lønnsomhet av supplering
 • Hva koster ventetid?
 • Hvordan virker tilskudd og skog­fond på lønnsomheten?
 • Prioritering
 • Kalkulator og hjel­pe­dia­gram for raske beregninger
 • Beregningsøvelser
 • Diskusjoner og oppsummering
 • Det kan også legges inn befaringer/øvelser i felt

Generelle opplysninger:

 • Kan tilpasses delta­kernes ønsker og behov
 • Kan være fore­les­ning på 1–3 timer eller et lengre kurs på 1–2 dager
 • Forelesninger kombi­nert med befa­ringer ute vil som regel kreve minst 1 kursdag