Skogkulturkalkulatoren

Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpe­middel i lønn­som­hets­be­reg­ningen av ulike skog­kul­tur­tiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle bereg­ninger av nåverdi og intern­rente. Samtidig er den ment å være flek­sibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger. 

Hvilket tiltak skal jeg prioritere?

I Skogkulturkalkulatoren kan du velge mellom 3 forskjel­lige skogkulturtiltak:

  • foryn­gelse
  • ungskog­pleie
  • gjøds­ling

De fleste har begrenset med penger å bruke på skog­kultur. Da kan Skogkulturkalkulatoren være et hjelpe­middel når du skal velge hvilke tiltak du vil prioritere. 

Alle kalk­y­lene er satt opp med forhånds­ut­fylte verdier både når det gjelder mengde, tids­punkt og kostnad. Det er ikke sikkert disse verdiene passer i din skog. Vær kritisk, og sett inn så riktige verdier som mulig. Husk; – dårlige tall inn gir usikre svar ut!

Kapital eller virksomhetsskogbruk


To versjoner
Med dagens skatte­regler får alle som har driver «kapi­tal­skog­bruk» beholde momsen på skog­bruks­inn­tekten sin. De får heller ikke fradrag for inngå­ende moms, og skatte­satsen er den samme som på f.eks. rente­inn­tekter på bankinnskudd.

De som fort­satt driver «virk­som­hets­skog­bruk» har derimot et moms­opp­gjør med staten, og har person­be­skat­ning med en marginal skatte­sats som øker med stigende inntekt. 

Vi har derfor laget 2 versjoner av skog­kul­tur­kalk­u­la­toren. Velg selv den som passer for deg:

Fillagring

NB! Når du laster ned Skogkulturkalkulatoren til din egen maskin, kan det være lurt å lagre den som en Excel-mal. Når du senere lagrer en versjon der du har lagt inn dine egne verdier, vil den nye versjonen auto­ma­tisk lagres som en ordinær arbeidsbok. Dermed unngår du at de forhånds­valgte verdiene blir over­skrevet i malen du lagret.

Ved hvert nytt kalen­derår bør du laste ned en ny versjon med oppda­terte skattesatser.

Brukerveiledning

Nedenfor finner du link til en bruker­vei­led­ning. I tillegg til en faglig og teknisk veiled­ning, finner du her også en grundig gjen­nom­gang av lønn­som­hets­be­reg­nin­gene som kalk­u­la­toren bygger på.

Skogkulturkalkulatoren har blitt til i et samar­beid mellom NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Skogkurs i prosjektet «Skogkulturøkonomi». Prosjektet er finan­siert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Skogbrukets Utviklingsfond.