Skogeier som aktiv forvalter

Skogeier får veiledning.

Dette kurset har som mål å gjøre deg som deltaker til en mer aktiv forvalter av din skogeiendom.

Varighet

Inne: 3–4 timer

Temaene som skal gjennomgås i kurset er:

  • Faguttrykk.
  • De viktigste tilta­kene i skogen.
  • Skogfondets myste­rier.
  • Gjøre selv, samar­beide eller sette bort?
  • Bestiller-kompe­tanse

Kompetanse og faglig påfyll, og sosialt samvær.

Målgruppe

Skogeiere

  • Bjørnar Sørbøen

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000