Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

Bakgrunn

 I  senere år har skog­bruket sett inntoget av sensortek­nikk og andre tekno­lo­gier til flere formål:

  • Bruk av flybåren laser­skan­ning (ALS) er like veletab­lert innen skog­tak­se­ring og terreng­mo­del­le­ring som bruk av geogra­fiske infor­ma­sjons­sys­temer (GIS) og globale posi­sjo­ne­rings­sys­temer (GPS) for prak­tisk skogsdrift.
  • Andre sensorer og platt­former har også kommet på markedet.
  • Utvikling i bilde­opp­løs­ning og kost­nader de siste årene har gjort disse mer attrak­tive for prak­tisk bruk.
  • Utviklingen av informasjons­systemer for plan­leg­ging, gjen­nom­fø­ring og oppføl­ging av avvirk­ning har gått raskt siden 1990-tallet.
  • Utviklingen av apte­rings­sys­temer for hogst­ma­skiner, med tilhø­rende produk­sjons­rap­por­te­ring, har mulig­gjort både analyser av sort­i­ments­ut­fall og produktivitet.
  • Integrasjon av disse syste­mene med data fra ALS og andre sensorer mulig­gjør større innsikt i både virkesegen­skaper og produk­ti­vi­tets­på­vir­kende faktorer.
  • Samtidig har det blitt utviklet en helt ny gene­ra­sjon med systemer for lang­siktig plan­leg­ging for analyse av ulike stra­te­gier for skog­be­hand­ling og miljøhensyn.

På mange av disse områ­dene gjen­står det tekno­lo­gisk utvik­lings­ar­beid, knyttet til testing og tilpas­ning til skog­sek­to­rens forhold, men ny tekno­logi vil kunne bidra til en mer effektiv utnyt­telse av skog­area­lene – inklu­dert miljø­ele­mentet og en bedre balanse mellom avvirk­ning, leve­ranser og indu­stri­for­bruk.
 

Prosjektet Bærekraftig bruk av skogres­sur­sene i Norge (Sustainable utiliza­tion of forest resources in Norway (SuForN 2013–2017) ble finan­siert av Forskningsrådet og Skogtiltaksfondet. Prosjektledere: Dag Fjeld og Erlend Nybakk.