Bruk av digital skogbruksplan – nettkurs

Kurset er en innføring i bruk av den digitale skogbruksplanen. I tillegg blir du kjent med de viktigste begrepene som brukes i skogbruket, samt at det gis en smakebit på hva skogen kan bety for deg rent økonomisk.

Nettkurset er tilpasset dine ferdig­heter og er forholdsvis omfat­tende, men det er samtidig bygget som et oppslags­verk for innlæ­ring av Allma eller Dinskog, samt innfø­ring i diverse begreper m.m. 

Kurset er utviklet av Skogkurs i samar­beid med Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog. 

Emner for kurset:

  • Skogbruksplanen og skogeierrollen 
  • Begreper i skogbruksplanen
  • Praktisk bruk av Allma og/eller DinSkog på PC 
  • Praktisk bruk av Allma og/eller DinSkog i felt (telefon – iOS) 
  • Skogbruksplan – et økono­misk verktøy 

Innholdet i kurset vil være under konti­nu­erlig videre­ut­vik­ling, så all feed­back om forbed­rings­tiltak mottas med takk til undertegnede. 

Når bør man ta nett­kurset?  
Så lenge du har en digital skog­bruks­plan, kan kurset tas når som helt, men det kan også fungere veldig godt som opplæ­ring etter at et skog­bruks­plan­pro­sjekt er gjen­nom­ført i en eller flere kommuner. 

Pris 
Pris per deltaker er 960 kr + mva. Da har du tilgang i ett år. Det kan avtales en rabat­tert pris dersom det bestilles gjennom et skog­bruks­plan­pro­sjekt hvor det blir mange deltakere. 

Varighet og prak­tisk info 
Kursets varighet er ca 7,5 timer dersom man går gjennom alt. Man blir også under­vegs oppfordret til å ta seg en tur ut i skogen ved anled­ning for å teste feltløsningene.