Opplæring for prosjektgrupper, skogbruksplanlegging – kursbeskrivelse

skjermbilde av skogbruksplan.


Bakgrunn: Organisering av skogbruksplanleggingen

Statsforvalteren har ansvaret for hoved­plan for skog­bruks­plan­leg­ging for sitt fylke over hvilke kommuner som skal få tilbud om kart­leg­ging og når. Ut fra hoved­planen lager stats­for­val­teren en hand­lings­plan for 3–4 år fram i tid. Denne planen er mer nøyaktig, og beskriver status på gamle data, areal, ant. skog­eiere i kommunen (e), dvs admi­ni­stra­tive grenser for plan­om­rådet osv.

LMD bevilger LUF-midler til skog­bruks­plan­leg­ging. Landbruksdirektoratet (Ldir) har bygget opp en slik ordning at man ikke er avhengig av bevilg­ningen fra år til år, men kan garan­tere for hele prosjekter.

Ut fra hand­lings­planen igang­settes arbeidet i kommunene/planområdene. Statsforvalteren initi­erer et møte og etab­lerer en prosjekt­gruppe sammen med aktuell kommune(r). Prosjektgruppa ledes ofte av repre­sen­tant fra skogeierlaget/skogeierområdet, samt andre aktive skog­eiere. Kommunen har en aktiv rolle i prosjekt­gruppa som fagperson og sekretær. Statsforvalteren deltar også i gruppa som rådgiver.

Behov for kurs

Prosjektgruppas oppgaver inne­bærer et stort ansvar. Mange av delta­kerne i gruppa har lite eller ingen erfa­ring med disse oppga­vene fra før. Det er avgjø­rende for hva skog­eier får som produkt, kvali­teten på plan­be­stil­lingen og andel solgte planer, at gruppa fungerer godt og har kunn­skap om de oppga­vene gruppa har. For å tilegne seg denne kunn­skapen har delta­kerne behov for kurs i det å sitte i en slik prosjektgruppe.

Gjennomføring

Statsforvalteren kan ta initiativ til kurs når de ser hvilke prosjekt som skal gjen­nom­føres. Prosjektgruppene invi­teres, og deltar på kurs i sin helhet. Kommunens repre­sen­tant sammen med fagper­sonen fra stats­for­val­teren bør også delta på kurset. Kurset finan­sieres av tilskudds­midler fra skog­bruks­plan­potten, og er dermed gratis for deltakerne.

Emner for kurset:

  • Regelverk, lover og forskrifter
  • Roller og prosesser
  • Ønsker og behov fra sertifikatholder
  • Behov og forvent­ninger fra kommune og statsforvalter
  • Forventninger fra skogeierrepresentantene
  • Diskusjoner

Varighet og praktisk info

Kurset gjen­nom­føres enten via teams (3,5 timer) eller fysisk oppmøte (ca. 5 timer)

Ta kontakt: