Skogveinettet må planlegges

To personer som arbeider med innmåling av en veitrase. Foto.
Veiplanlegging - Almlibjørgveien. Fot: Nils Olaf Kyllo.

Å drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk innebærer å ha en plan. Veinettet er en forutsetning for skogbruket. Å bygge en skogsvei er kanskje det mest kostbare investeringsprosjektet på skogeiendommen og det medfører store inngrep i naturen. Staten bidrar årlig med mange millioner gjennom tilskudd til veibygging og indirekte gjennom skogfonds-skattefordeler, da handler det om å benytte midlene fornuftig og der de har størst nytte.

For å sikre helhetlig plan­leg­ging rundt skog­bru­kets veinett bør følgende plan­leg­gings­faser gjennomføres: 

Hovedplan vei

Hovedplan vei er en tiltaks­plan for skog­s­veier. En hoved­plan skal på grunnlag av skogres­sur­sene og det veinettet som eksis­terer, synlig­gjøre behovet for nye skog­s­veier i en kommune. Planen skal foreslå et «ferdig utbygd» veinett. Se kart­løs­ningen til NIBIO – Kilden for å se hvor det er utar­beidet hoved­plan vei.

På Sør- og Østlandet regnes veinettet langt på vei som utbygd, men det er aktuelt å lage hoved­planer for det eksis­te­rende veinettet for å få en plan for ombyg­ging og opprus­ting av veier som ikke er tilfreds­stiller krav til standard.

Områdeplan vei

I denne fasen plan­legges veinettet i kommunen grun­di­gere. Hovedplanen blir delt inn i natur­lige områder etter natur­lige skiller i land­skapet. Slike skiller er til eksempel åser, elver, jern­bane, riksvei etc. Alle de eksis­te­rende veiene i et område kan admi­ni­streres felles om det er ønskelig, gjennom et orga­ni­sert veived­li­ke­holdslag. Videre er formålet med en område­plan å ta steget videre fra hoved­planen og det er naturlig å hensynta en rekke faktorer: 

  • Hvilke veiklasser er natur­lige å bruke? 
  • Ligger det til rette for avkjø­ringer mot eksis­te­rende infrastruktur? 
  • Er det noen flaske­halser (bruer, terreng­hind­ringer, snuplasser etc.)? 
  • Hvilke tilpas­ninger må gjøres for å hensynta aktu­elle drifts­tek­niske metoder? 
  • Hvor er det behov for trak­tor­veier og andre midler­ti­dige driftsveier? 
  • Hvordan ligger veiene i planen i forhold til andre verdier som kultur­minner, miljø­fi­gurer etc.? 
  • Hvor er det mest lønn­somt å anlegge veier for å få størst avkastning? 
  • Hvilke eien­dommer ligger under de forskjel­lige veiforslagene? 
Veier som ikke inngår i det planlagte

En grunneiere/veilag kan søke om å bygge en vei som ligger utenfor hoved- og område­planen.  Det er mulig kommunen vil ha velbe­grun­nede argu­menter og et grunnlag for finan­sie­ring før søknad even­tuelt blir godkjent. Det er fult mulig å benytte mer penger på en vei enn det veien er verdt, men en tilskudds­be­vilg­ning baserer i seg utgangs­punktet på kalk­u­lert nytte. Ved stor pågang etter tilskudds­midler i en kommune/område vil prosjekter utenfor de plan­lagte planene anta­gelig havne bak i bevilgingskøen. 

Byggeplan

Dette er den siste fasen i plan­leg­gingen. Nå skal de aktu­elle veiene reali­seres (bygges) og de må plan­legges i detalj. Hvor skal veien ligge, hvordan skal den utformes (veiklasse) og hvilke tilpas­ninger må gjøres for å sikre en smidig bruk både for de som skal drive skog­bruket utenfor veien og for tømmer­trans­porten på veien. Før veien plan­legges i detalj må selv­føl­gelig eierne av grunnen bli enige om prosjektet og finan­sie­ring. Det er veldig lurt at partene orga­ni­serer seg før veien bygges.  

Kommunen kan og bør sette som vilkår om at det skal utar­beides en bygge­plan på hvert veipro­sjekt. For å at et veipro­sjekt skal være tilskudds­be­ret­tiget må det utar­beides byggeplan.

Utdrag fra normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse: 

«Formålet med en bygge­plan er å beskrive veian­legget, kvan­ti­fi­sere arbei­dene som grunnlag for inngå­else av kontrakter og å kvali­tets­sikre arbeidet.  

En bygge­plan skal bestå av kart, stukket senter­linje, lengde­profil og tverr­pro­filer, masse­be­reg­ninger, arbeids­be­skri­velse (prosjek­te­rings­plan med bygge­be­skri­velse) og kost­nads­over­slag. Innholdet og detal­je­rings­graden i bygge­planen vil variere med prosjek­tets stør­relse og vans­ke­lig­hets­grad.» 

En vei kan bygges uten en plan 

I mange områder er det ikke utar­beidet en hoved- eller område­plan, og hvis kommunen ikke stiller krav om bygge­plan i forbin­delse med godkjen­ning av bygge­søk­naden (og hvis veien bygges uten tilskudd), så kan en vei bygges uten en bygge­plan. Til tross for dette er det alltid et krav å følge mini­mums­kra­vene fra normaler for land­bruks­veier med byggebeskrivelse. 

Det frarådes å bygge en skog­svei uten en god plan. Risikoen er stor for at veien blir mangel­full med hensyn til drifts­tek­niske hensyn eller bygges util­strek­kelig, samt at risi­koen for skader og ulykker øker. At en entre­prenør bygger uten et grunnlag vil sann­synlig medføre høyere kost­nader da entre­pre­nører må bruke lenger tid på å plan­legge og sjekke veinor­ma­lene under­veis. Feil eller dårlige løsninger er kost­bare å rette opp! 

SHA-plan 

Byggherreforskriften legger noen føringer for sikkerhet, helse og arbeids­miljø (SHA). Det er et krav å kart­legge og vurdere risiko, samt å budsjet­tere inn nok tid i anbud-/til­buds­grunn­laget til entre­prenør til å løse rest­ri­siko. Det er du som grunn­eier eller leder for et veilag som regnes som byggherre.