Generelt om skogsveier

Lastebil med henger som kjører i en sving på en skogsbilveg. Foto.
Skogsbilveg. Foto: Nils Olaf Kyllo

En skogsbilvei er en landbruksvei (veier med over 50 % transportnytte fra landbruket) som er bygget for å transportere ut tømmer på lastebil/ vogntog.

Generelt kan vi si at en skogsbilvei har to hovedfunksjoner. 

  • Transportfunksjon: muliggjør transport av tømmer og andre skogprodukter ut fra skogen. 
  • Adkomstfunksjon: gir adkomst til skogen i forbindelse med forvaltning av eiendommen og ulike arbeidsoppgaver som skal utføres. 

I skogbruket bygges det også traktorveier. De har en enklere standard beregnet for terrenggående kjøretøy. Dette veialternativet bygges for å effektivisere terrengtransporten i områder der skogsbilvei blir for kostbart eller utfordrende å bygge grunnet terrengutfordringer og lavt volum. 

Skogsveier er søknadspliktige. De skal bygges og vedlikeholdes etter en veiklasse fra håndboken «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (veinormalene). Veinormalene skal sikre en effektiv og solid vei, men samtidig å ivareta miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til flomfare, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

I folderen «Bygg skogsveg tjen penger!» får du enkel gjennomgang om hva, hvordan, hvorfor, økonomi og fremgangsmåte for å bygge en skogsvei. 

Eksisterende skogsbilveier 

Det er et stort behov for nye skogsbilveier, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er gjennomført prosjekter i flere fylker som dokumenterer et betydelig behov for modernisering, ombygging eller vedlikehold av det eksisterende skogsbilvegnettet (Hedmark, Oppland, Akershus). 

Bruer er viktig å etterse og vedlikeholde. Bruer er en kostbar investering og en flaskehals ved dårlig tilstand, dessverre viser flere bruprosjekter at tilstanden på mange bruer er meget dårlig. 

Hvis du ønsker å se statistikk om skogsveier kan du gjøre søk hos Statistisk sentralbyrå (SSB) eller se på Landbruksdirektoratets statistikk for skogsveier. 

Kilder