Generelt om skogsveier

Lastebil med henger som kjører i en sving på en skogsbilveg. Foto.
Skogsbilveg. Foto: Nils Olaf Kyllo

En skogsbilvei er en landbruksvei (veier med over 50 % transportnytte fra landbruket) som er bygget for å transportere ut tømmer på lastebil/ vogntog.

Generelt kan vi si at en skogs­bilvei har to hovedfunksjoner. 

  • Transportfunksjon: mulig­gjør trans­port av tømmer og andre skog­pro­dukter ut fra skogen. 
  • Adkomstfunksjon: gir adkomst til skogen i forbin­delse med forvalt­ning av eien­dommen og ulike arbeids­opp­gaver som skal utføres. 

I skog­bruket bygges det også trak­tor­veier. De har en enklere stan­dard beregnet for terreng­gå­ende kjøretøy. Dette veial­ter­na­tivet bygges for å effek­ti­vi­sere terreng­trans­porten i områder der skogs­bilvei blir for kost­bart eller utford­rende å bygge grunnet terreng­ut­ford­ringer og lavt volum. 

Skogsveier er søknads­plik­tige. De skal bygges og vedli­ke­holdes etter en veiklasse fra hånd­boken «Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse» (veinor­ma­lene). Veinormalene skal sikre en effektiv og solid vei, men samtidig å ivareta miljø­ver­dier som natur­mang­fold, land­skap, kultur­minner og friluftsliv, hensynet til flom­fare, erosjon og løsmasse­skred, samt andre inter­esser som blir berørt av veiframføringen. 

I folderen «Bygg skogsveg tjen penger!» får du enkel gjen­nom­gang om hva, hvordan, hvorfor, økonomi og frem­gangs­måte for å bygge en skogsvei. 

Eksisterende skogsbilveier 

Det er et stort behov for nye skogs­bil­veier, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er gjen­nom­ført prosjekter i flere fylker som doku­men­terer et bety­delig behov for moder­ni­se­ring, ombyg­ging eller vedli­ke­hold av det eksis­te­rende skogs­bil­veg­nettet (Hedmark, Oppland, Akershus). 

Bruer er viktig å etterse og vedli­ke­holde. Bruer er en kostbar inves­te­ring og en flaske­hals ved dårlig tilstand, dess­verre viser flere brupro­sjekter at tilstanden på mange bruer er meget dårlig. 

Hvis du ønsker å se stati­stikk om skog­s­veier kan du gjøre søk hos Statistisk sentral­byrå (SSB) eller se på Landbruksdirektoratets stati­stikk for skogsveier. 

Kilder