Normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse

Normaler for land­bruks­veier er en håndbok som inne­holder tekniske og geomet­riske krav til åtte forskjel­lige klasser av land­bruks­veier, og en bygge­be­skri­velse som forteller hvordan anleggs­ar­beidet bør utføres. Håndboka er tilgjen­gelig på inter­nett, og kan lastes ned i PDF-format. Du kan selv velge om du vil laste ned hele hånd­boka samlet, eller de enkelte kapit­lene for seg selv.

Kravene til trans­port­stan­dard har gjennom tiden ført til flere revi­sjoner. Normaler for land­bruks­veier med bygge­be­skri­velse av 2013 er en revi­dert utgave som gjelder fra 1. juni 2013 og erstatter utgaven fra 1997. Siste revi­sjon er fore­tatt i august 2016. Det er også utar­beidet en kort­ver­sjon på 2 A5-sider.

I tillegg til hånd­boka kan du også laste ned skjema for søknad, anbuds­inn­by­delse, anbud og normalkontrakt.

Trenger du Adobe Reader?


HELE HÅNDBOKA


INTRODUKSJON


TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL BILVEIER


TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL TRAKTORVEIER


Ordforklaringer


VEDLEGG


KORTVERSJON – A5, 2 sider


SKJEMA


LANDBRUKSVEIBRUER


Denne siden er utar­beidet av Skogkurs på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet.