Skogsveier: Kort om politikk og lovverk

Stortinget. Foto.

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for skogpolitikken i Norge. Regjeringens politikk framgår blant annet av statsbudsjettet, proposisjoner og meldinger, lover og regler og rundskriv. En egen melding om skogbruket kom siste gang i 2016. 

Det er Landbruksdirektoratet som har ansvaret for å gi råd og iverk­sette sentrale deler av regje­rin­gens land­bruks­po­li­tikk. På deres hjem­me­side vil du blant annet se hva som må til for å søke om bygging av land­bruksvei og om tilskudd til veibyg­ging i skog.

Hva må vi forholde oss til?

Vi forholder oss til en rekke lover og regler i forbin­delse med land­bruks­veier: midler­ti­dige drifts­veier, nyan­legg og ombyg­ging, samt ivare­ta­gelse av eksis­te­rende vei. Den viktigste å ha over­sikt over er: 

  • Skogbrukslova
    • Forskrift om plan­leg­ging og godkjen­ning av land­bruks­veier (popu­lært kalt «land­bruks­vei­for­skrifta»)   
    • Forskrift om tilskudd til nærings- og miljø­tiltak i skogbruket

Vi anbe­faler å kontakte fagper­soner for å sikre at øvrige lover og regler blir ivare­tatt; som blant annet natur­mang­fold­loven, kultur­minne­loven og arbeids­miljø­loven. Fagpersoner er offentlig ansatte med ansvars­om­råde på land­bruksvei og profe­sjo­nelle veiplan­leg­gere. Du kan også søke råd og veiled­ning fra andre med kompe­tanse: andels­la­gene, Skogeierforbundet, Skogkurs og NIBIO. Om det er behov for å bygge bru anbe­fales det å kontakte profe­sjo­nelle aktører som prosjek­terer bruer.

Naturmangfoldsloven
Kapittel 2 stiller konkrete krav til at alle offent­lige myndig­heter skal legge de miljø­retts­lige prin­sip­pene i §§ 8–12 til grunn ved saks­be­hand­ling som berører naturen. Departementet har utar­beidet en egen veileder til kapittel 2, og direk­to­ratet har en egen veileder om Praktisk bruk av natur­mang­fold­loven ved behand­ling av skog­saker.

Naturmangfoldloven kapittel II (regjeringen.no)

Miljødirektoratet har utviklet et gratis e‑læringskurs for ansatte i kommunen.

Kommunen er nøkkelen til ditt skogsveiprosjekt 

Det er hoved­sa­kelig kommunen du skal forholde deg til i forbin­delse med veiled­ning, søking om bygging og tilskudd, kontroller m.m. Har du spørsmål om skog­svei, ta kontakt med land­bruks­kon­toret for din kommune. 

En skog­svei skal ferdig-godkjennes av skog­bruks­sjefen i din kommune for å etterse at den holder de kravene som stilles etter forskrift om plan­leg­ging og godkjen­ning av land­bruks­veier. Dette gjøres etter skjema: SLF-913 – Resultatkontroll og skal også føres i Økonomisystem for Skogordningene (ØKS). Veileder til skje­maet finner forval­tingen i ØKS-bruker­ma­nual. Du må også henvende deg til kommunen for utbe­ta­ling av tilskudd og skog­fond (refu­sjons­krav for utbe­ta­ling av skog­fond). Be om utbe­ta­ling for skog­svei­an­legg og skog­fond (refu­sjons­krav for utbe­ta­ling av skog­fond). 

Les mer: