Skogsveier: Kort om politikk og lovverk

Stortinget. Foto.

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for skogpolitikken i Norge. Regjeringens politikk framgår blant annet av statsbudsjettet, proposisjoner og meldinger, lover og regler og rundskriv. En egen melding om skogbruket kom siste gang i 2016. 

Det er Landbruksdirektoratet som har ansvaret for å gi råd og iverksette sentrale deler av regjeringens landbrukspolitikk. På deres hjemmeside vil du blant annet se hva som må til for å søke om bygging av landbruksvei og om tilskudd til veibygging i skog.

Hva må vi forholde oss til?

Vi forholder oss til en rekke lover og regler i forbindelse med landbruksveier: midlertidige driftsveier, nyanlegg og ombygging, samt ivaretagelse av eksisterende vei. Den viktigste å ha oversikt over er: 

  • Skogbrukslova
    • Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (populært kalt «landbruksveiforskrifta»)   
    • Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Vi anbefaler å kontakte fagpersoner for å sikre at øvrige lover og regler blir ivaretatt; som blant annet naturmangfoldloven, kulturminneloven og arbeidsmiljøloven. Fagpersoner er offentlig ansatte med ansvarsområde på landbruksvei og profesjonelle veiplanleggere. Du kan også søke råd og veiledning fra andre med kompetanse: andelslagene, Skogeierforbundet, Skogkurs og NIBIO. Om det er behov for å bygge bru anbefales det å kontakte profesjonelle aktører som prosjekterer bruer.

Naturmangfoldsloven
Kapittel 2 stiller konkrete krav til at alle offentlige myndigheter skal legge de miljørettslige prinsippene i §§ 812 til grunn ved saksbehandling som berører naturen. Departementet har utarbeidet en egen veileder til kapittel 2, og direktoratet har en egen veileder om Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.

Naturmangfoldloven kapittel II (regjeringen.no)

Miljødirektoratet har utviklet et gratis e‑læringskurs for ansatte i kommunen.

Kommunen er nøkkelen til ditt skogsveiprosjekt 

Det er hovedsakelig kommunen du skal forholde deg til i forbindelse med veiledning, søking om bygging og tilskudd, kontroller m.m. Har du spørsmål om skogsvei, ta kontakt med landbrukskontoret for din kommune. 

En skogsvei skal ferdig-godkjennes av skogbrukssjefen i din kommune for å etterse at den holder de kravene som stilles etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Dette gjøres etter skjema: SLF-913 – Resultatkontroll og skal også føres i Økonomisystem for Skogordningene (ØKS). Veileder til skjemaet finner forvaltingen i ØKS-brukermanual. Du må også henvende deg til kommunen for utbetaling av tilskudd og skogfond (refusjonskrav for utbetaling av skogfond). Be om utbetaling for skogsveianlegg og skogfond (refusjonskrav for utbetaling av skogfond). 

Les mer: