Ungskogpleie – 10 timer – kursbeskrivelse

Kurset gir en konsen­trert innfø­ring om ungskog­pleie og utfø­relse av arbeidet. Kurset gir opplæ­ring i bruk av rydde­saga som verktøy til dette arbeidet.

Den prak­tiske delen av kurset dekker kravet til doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring i bruk av ryddesag.

Emner for kurset

Nedenfor vises emnene for kurset, samt et forslag til hvordan gjen­nom­fø­ringen kan gjøres:
Del 1 (inne, ca 3 timer):
- Prioritering av bestand for ungskog­pleie
- Utvikling av et skog­be­stand med og uten pleie
- Ungskogpleiens økonomi
- Kvalitetsorientert ungskog­pleie
- Krav og miljø­hensyn i Norsk PEFC Skogstandard
- Trevalg

Del 2 (ute, ca 7 timer)
- Vurdering av tetthet og rett tids­punkt for ungskog­pleie
- Kvalitetsorientert ungskog­pleie i praksis
- Filing av rydde­sagblad, innstil­ling av sele
- Bruk av ryddesag
- Praktiske øvelser

Varighet og praktisk info

Kurset varer i 10 timer. Fordeling av timene (pr. dag) tilpasses lokalt og i samar­beid med instruktør. Der det ligger tilrette for det kan en kvelds­se­kvens samt en utedag være tjenlig.

På kurset benytter delta­kerne sin egen ryddesag. Kurs med 5–6 delta­kere gjen­nom­føres på arbeids­plassen eller i nærmiljøet.