Kostnadsfordeling i et veilag 

karrikaturtegning av 4 menn som står på en vei og diskuterer tall og prosenter.
Illustrasjon: Jenny Torke og Ragnhild Kjeldsen

At veilaget har avtalt og vedtatt en fordeling av eierskap/andeler i veien er en forutsetning for at veilaget kan registrere seg som en organisasjon. For veilag som ikke er organisert i Brønnøysundregisteret anbefales det på det sterkeste å ha underskrevne avtaler som sier noe om hvor mye den enkelte i veilaget skal bidra med. 

Et slikt grunnlag for kost­nads­for­de­ling kalles ofte for andels­for­de­ling, og det finnes en rekke metoder der forut­set­nin­gene som blir lagt til grunn kan variere. Her er noen eksempler: 

Det er vans­kelig å komme frem til en enkel fasit, og mange veilag må forhandle seg frem til aksep­table forde­linger for partene. På reine skog­ei­en­dommer finnes det gode kalk­u­la­torer tilgjen­gelig, men når andre inter­esser begynner å veie inn: boliger, hytter, jordbruk/næring, kraft­in­stal­la­sjoner m.m. blir regne­stykket raskt mer kompli­sert. For såkalte kombi­nerte veier kan trans­port i normert vekt være en metode for å hensynta de ulike forholdene. 

Her er noen eksempler på kalk­u­la­torer og metoder for andelsberegning: 

Nyttevurderinger kan fort bli sentralt og ofte må noe skjønn og norme­ring av bruks­nytte benyttes for å få noen forut­set­ninger til å speile situa­sjonen, markedet og alter­na­tiver for et veilag 

Les mer om ulike metoder og vurderinger