Kostnadsfordeling i et veilag 

karrikaturtegning av 4 menn som står på en vei og diskuterer tall og prosenter.
Illustrasjon: Jenny Torke og Ragnhild Kjeldsen

At veilaget har avtalt og vedtatt en fordeling av eierskap/andeler i veien er en forutsetning for at veilaget kan registrere seg som en organisasjon. For veilag som ikke er organisert i Brønnøysundregisteret anbefales det på det sterkeste å ha underskrevne avtaler som sier noe om hvor mye den enkelte i veilaget skal bidra med. 

Et slikt grunnlag for kostnadsfordeling kalles ofte for andelsfordeling, og det finnes en rekke metoder der forutsetningene som blir lagt til grunn kan variere. Her er noen eksempler: 

Det er vanskelig å komme frem til en enkel fasit, og mange veilag må forhandle seg frem til akseptable fordelinger for partene. På reine skogeiendommer finnes det gode kalkulatorer tilgjengelig, men når andre interesser begynner å veie inn: boliger, hytter, jordbruk/næring, kraftinstallasjoner m.m. blir regnestykket raskt mer komplisert. For såkalte kombinerte veier kan transport i normert vekt være en metode for å hensynta de ulike forholdene. 

Her er noen eksempler på kalkulatorer og metoder for andelsberegning: 

Nyttevurderinger kan fort bli sentralt og ofte må noe skjønn og normering av bruksnytte benyttes for å få noen forutsetninger til å speile situasjonen, markedet og alternativer for et veilag 

Les mer om ulike metoder og vurderinger