Tining av stikkrenner

Nå er det sesong for tining av stikk­renner! Tette stikk­renner kan forår­sake store vann- og erosjons­skader på en vei. En stikk­renne som har fryst bør tines like før snøsmel­tingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Vær og tempe­ra­tur­for­hold er ikke enkle å styre og man kan oppleve at stikk­renne som er åpnet fryser igjen eller at man kommer for seint slik at vannet er demmet opp og står og presser imot veien. En hoved­regel kan være å tine stikk­ren­nene når vann­mengden er stigende, men før «flommen» er et faktum.

Det er spesielt stikk­renner som leder bekker igjennom veien eller stikk­renner som erfa­rings­messig tar unna mye vann i snøsmel­tinga som må prio­ri­teres først. Utstyret som trengs er en damp­steamer med slanger og tinerør. Ofte må stikk­renna graves frem for å komme til.

For å lette tine­ar­beid i frem­tiden bør viktige stikk­renner instal­leres med en tine­slange eller varme­kabel som kan kobles til strøm. Stikkrennene bør i det minste merkes slik at de er lette å finne igjen.

Er du klar over at du kan bruke skog­fond til å dekke eget arbeid eller innleid hjelp med stikkrennetingen?

Stikkrennetining regnes ikke som vinter­ved­li­ke­hold, men et tiltak for å hindre flom­skader på våren.

Nye metoder

Nyhetsinnslag på NRK-Nordland om ny metode for stikkrennetining.


Ice Guard Systems

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.