Planting for klima – veileder for grunneier

Ivan planter med planterør på felt med omvendt torv

 Last ned veilederen

Denne veile­deren gir infor­ma­sjon om plan­ting av skog som klima­tiltak. Første del beskriver klima­ef­fekten ved å plante skog. Her er det også infor­ma­sjon til grunn­eier om et pilot­pro­sjekt for klima­plan­ting som gjen­nom­føres i tre fylker i peri­oden 2015–18. Andre del tar for seg prak­tisk gjen­nom­fø­ring av skogplantingen.

FN’s klima­panel fram­holder binding av CO2 gjennom plan­ting av skog på nye arealer som et viktig klima­tiltak. Dette er forankret i Norge gjennom Klimaforliket i Stortinget fra 2012. Klimapanelet trekker også fram økt bruk av trevirke i bygninger og konstruk­sjoner, for å redu­sere bruken av bygge­ma­te­rialer som bidrar nega­tivt i klima­sam­men­heng. Dette kalles substitusjonseffekten.

Miljødirektoratet peker i sin rapport M26/2013 på at det ut fra både klima- og nærings­hensyn bør være upro­ble­ma­tisk å finne 1 million dekar skog­smark som det er inter­es­sante å plante for klimaet. Da er effek­tene for natur­mang­fold og andre miljø­ver­dier vurdert. Dette samsvarer med det laveste ambi­sjons­ni­vået fra Klimakur 2020, en rapport til regje­ringen som bl.a. belyser aktu­elle tiltak for å binde karbon i skog.

Et pilot­pro­sjekt gjen­nom­føres i tids­rommet 2015–18 i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland for å høste erfa­ringer med gjen­nom­fø­ring av klima­plan­ting, med tanke på mulig­he­tene for senere å plante skog som klima­tiltak over hele landet. De tre fylkene vil plante opp mot 3 000 dekar hver i pilot­fasen. Tiltaket er et samar­beid mellom Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

Klimakalkulatoren (lenket til nederst på siste side av veile­deren) er dess­verre ute av drift for tiden.

Last ned veilederen