Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

svær små furuspirer ute i skogen.

Interessen for å forynge furu gjennom plan­ting og såing er økende. Dette har sammen­heng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

På områder med mye rotråte i gran kan et omløp med furu være et godt tiltak. I et endret klima med både nye og mer aggres­sive skade­gjø­rere, mer vind og økt nedbør og tempe­ratur i peri­oder, kan etab­le­ring av barblan­dings­skog være med å redu­sere risiko.

I tillegg har vi i deler av landet mulighet til å bruke foredlet frøma­te­riale av furu som vi ikke har hatt før. Det er verdt å merke seg at Skogfrøverket har startet et fored­lings­pro­gram for furu for hele landet, og er i full gang med arbeidet. 


Skogkurs veileder planting og såing av furu

Veilederen er på 20 sider og beskriver hvorfor kultur­for­yn­gelse av furu kan være et godt alter­nativ til naturlig foryn­gelse, og på hvilke mark­typer det er aktuelt. Den prøver også å beskrive fordeler utover den rene volumproduksjonen.


Planting og såing av furu – Skogkurs veileder