Skogplanting for profesjonelle – Nettkurs

Riktig utført plan­ting har stor betyd­ning for over­le­velse, vekst og kvali­tets­ut­vik­ling og gir dermed det beste utgangs­punktet for fram­ti­dens skogres­surser, samfun­nets verdier, klima og fram­ti­dige gene­ra­sjoner. Nettkurset gir deg kunn­skaper som sikrer dette, og om hvordan du arbeider effektivt.

Hensikten med dette kurset er å gi deg kompe­tanse til å selv­stendig kunne plan­legge, gjen­nom­føre og doku­men­tere plante­ar­beid i henhold til instruks, serti­fi­se­rings­ord­ninger og HMS.

Målgruppe

Kurset retter seg mot profe­sjo­nelle plantører.

Tema

  1. Planter og plantebehandling
  2. Planteinstruks
  3. Sikkerhetsrutiner og HMS
  4. Plantingens utfø­relse
  5. Miljøhensyn
  6. Kontrollrutiner

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og film.

Hvert tema inneholder:

  • Introduksjon
  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

For å komme videre til neste tema må du ha gjen­nom­ført oppga­vene med minst 60 % riktige svar.

Kursbevis

For å få kurs­bevis må du bestå en avslut­ning­sopp­gave med 35 spørsmål. Du må ha 85 % riktig for å bestå. 


Praktisk informasjon

Pris: kr 600,-
Tidsbruk: ca. 2 timer

Kursansvarlig