Kartleggingskurs i MiS

Viser registrering av data i felt. en person bruker en pad for å registrere data.

Miljøregistreringer i skog (MiS) er skog­bru­kets kart­leg­gings­verktøy til å frem­skaffe tilstrek­kelig infor­ma­sjon om miljø­kva­li­te­tene i skogen. Metoden er utviklet for å regist­rere og sted­feste livs­mil­jøer som er viktige leve­steder for rødlis­tede arter i skog.


Beskrivelse

Målgruppe: Skogbruksplanleggere. Kurset er beregnet for deg som er ny skog­bruks­plan­legger, og har lite eller ingen erfa­ring med miljø­re­gist­re­ring i skog. Er du skog­bruks­plan­legger med mer erfa­ring, vil du også ha utbytte av kurset.

Innhold

Kurset vil ta for seg kart­leg­gings­tek­nikker og prin­sipper for utfi­gu­re­ring av egenskapsobjekter.

Målet for deg som kurs­del­taker er at du skal blir tryg­gere på utføre miljø­re­gist­re­ringer i skog, og øke kvali­teten på din kartlegging.

Kurset vil bestå av tre deler: forbe­re­delser, felt­dager og etterarbeid.

Neste kurs
22.–24. mai, Drammen

Program

Del 1 – video­fore­les­ninger, gjen­nom­føres før 22. mai

 • MiS-veileder
 • Kartleggingsteori 

Del 2 – felt­dager ved Drammen 22. – 24. mai

22. mai kl. OPPSTART kl. 10.00

 • Samlet vand­ring der vi ser på livs­mil­jøer og øver på utfigurering
 • Etter middag forbe­re­delser til neste dags feltøvelser

23. mai

 • Øvelser i felt – kurs­del­ta­kere vurderer tidli­gere kart­lagt livs­mil­jøer opp mot veile­deren, og øver på utfi­gu­re­ring av MiS-livsmiljøer
 • Etter middag gjen­nom­gang av dagens resul­tater og diskuter hva som har vært utford­rende + klar­gjø­ring til neste dag

24. mai AVSLUTTER kl. 13.00

 • Øvelser i felt – kurs­del­ta­gerne skal kart­legge livs­mil­jøer i et forhånds­de­fi­nert område
 • Avslutning i felt hvor vi oppsum­merer dagen og leverer utstyr 

Del 3 – rapport (leve­rings­frist 14. juni)

 • Evaluere egen kart­leg­ging mot eksis­te­rende kart
 • Diskutere forskjeller
 • Må bestås for å få kursbevis 

Kursholdere

 • Baro Moslet (Landbruksdirektoratet)
 • Turid Asklund Trötscher (Landbruksdirektoratet)
 • Anna Lena Albertsen (Skogkurs)
 • Linn Viken Bøe Skogkurs)