Ledig stilling: Regnskaps- og kurskonsulent

SKOGKURS utvikler og formidler kompe­tanse for og om bære­kraftig bruk av skog og utmark i Norge. Vi har økende akti­vitet, og trenger deg som vil være med å styrke oss innen kurs­ad­mi­ni­stra­sjon og regnskap!

Vi søker deg som liker tall og struktur, men likevel ønsker deg en variert hverdag der enkelte regn­skaps­opp­gaver avveksles av arbeid med digi­talt kurs­sytem, HR-oppgaver og kunde­be­hand­ling. Du ønsker å jobbe i et godt arbeids­miljø og vil bidra til å gi kurs­del­ta­kere og brukere av våre tjenester et posi­tivt møte med oss, og struk­tu­rert og god oppfølging. 

Oppgaver for stillingen 

 • Administrasjon av digi­talt påmeldingssystem 
 • Oppfølging av kurs­sta­ti­stikk og rapportering 
 • Fakturering og oppføl­ging av kunder 
 • Bilagsbehandling/avstemming 
 • Administrative HR-oppgaver (lønn etc) 
 • Andre fore­fal­lende kontoroppgaver 

Personlige egen­skaper 

 • Nysgjerrig og sosial 
 • Evne til å jobbe både selv­stendig og i samar­beid med andre 
 • Effektiv, ryddig og pålitelig 
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • Løsningsorientert og initiativrik. 

På SKOGKURS vil du oppleve: 

 • Konkurransedyktige betin­gelser 
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeids­tids­ord­ning 
 • Romslig og utford­rende fagmiljø med stor takhøyde 
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø 

For nærmere opplys­ninger, ta kontakt med: 
Adm. direktør Eva Skagestad, tlf. 971 74 457 
eller
økonomi- og adm. Sjef Torunn Riise, tlf. 481 02 776 

Kortfattet søknad med CV innen 15.05.24

Om arbeidsgiveren

Skogkurs er et lands­dek­kende kompe­tanse­senter for skog­bruk, vilt og nærings­ut­vik­ling i utmark. Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Skogkurs utvikler og gjen­nom­fører kurs og annen kompe­tanse­he­ving for det utøvende skog­bruket på alle nivåer. Styrken ligger i kombi­na­sjonen av natur­faglig, peda­go­gisk og tekno­lo­gisk kompe­tanse. Virksomheten eies av 36 medlems­or­ga­ni­sa­sjoner. Medlemmene er orga­ni­sa­sjoner og insti­tu­sjoner innenfor skog­næ­ringen som har inter­esser knyttet til virk­som­he­tens formål.

Skogkurs har ca. 60 ansatte og omsatte i 2023 for 45 millioner. Vi har kontor­sted i nye, moderne lokaler på Mjøsbrygga i Brumunddal. Kompetanse for verdens mest bære­kraf­tige næring!

Publisert
Kategorisert som Nyheter