Bruk og vedlikehold av motorsag – 15 timer – kursbeskrivelse

instruktør som feller tre i felt. nærbilde av arbeidsstilling og motorsag .

Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring – 15 timer fordelt på to dager. 

Kurset er tilpasset sikker­hets­kra­vene for doku­men­tert opplæ­ring når «normale» felle- og kviste opera­sjoner skal utføres med motorsag. Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. 

For den som skal ta kurs i vind­fall­hogst kreves at et kurs som dette er gjen­nom­ført på forhånd.

Etter å ha gjen­nom­ført dette kurset får delta­kerne utstedt kurs­bevis med spesi­fi­ka­sjon av opplæ­rin­gens innhold. Beviset er delta­ke­rens og arbeids­gi­ve­rens doku­men­ta­sjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunn­skaper om sikkerhet og anbe­fa­linger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kurs­in­struktør kombi­neres teori med prak­tiske øvinger.

Målgruppe

Kurset er tilrette­lagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruk/skogbruk og ansatte innen e‑verk, vegvesen, jern­bane­verket, park­vesen m.fl .

Emner for kurset

  • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verne­ut­rust­ning, samt personlig verneutstyr.
  • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
  • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker felling, kvis­ting og nedta­king av fast­felte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
  • Sikker kapping av trestammer.
  • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrette­lagt og kan gjen­nom­føres i tilknyt­ning til arbeids­plassen, med prak­tiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurset gjen­nom­føres på to arbeids­dager (15 timer) med 5 til 6 delta­kere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og verne­ut­styr. 
Aldersgrense for kurset er 15 år.