MVA på private skogsveianlegg og veilag

Nybygd skogsbilvei. Foto.
Nybygd skogsbilvei. Foto: Sigbjørn Hammer

Et veilag kan være MVA-registrert. Denne artikkelen omtaler hvordan MVA (merverdiavgift) skal handteres dersom veilaget er MVA-registrert eller ikke, og de ulike reglene for anleggskostnader og vedlikehold. 

Når et MVA-regist­rert veilag (normalt frivillig regist­rert) hånd­terer et vedli­ke­hold på veien, skal de faktu­rere ut kost­na­dene til den enkelte skog­eier med påslag av MVA. MVA vil da være et null­sum­spill for veilaget over tid.

Dersom skog­ei­eren på sin side er MVA-regist­rert, vil vedkom­mende få fradrag for MVA i moms­opp­gjøret sitt og kun selve veiar­beidet som kostnad. Skogeiere som ikke er MVA-regist­rert vil derimot få hele faktu­ra­be­løpet inkl. MVA som kostnad.

Anleggskostnader knyttet til nybyg­ging og ombyg­ging blir ikke regnet som omset­ning for veilaget. Dersom veilaget faktu­rerer ut slike anleggs­kost­nader til medlem­mene, skal det ikke kreves inn MVA på beløpet fra dem som leverer næring­sopp­gave (de som driver skog­bruk som virk­somhet). De av medlem­mene som ikke driver virk­somhet, og dermed ikke leverer næring­sopp­gave (såkalte kapi­tal­skog­bru­kere), skal derimot faktu­reres med påslag av MVA. Du kan lese mer om dette i Merverdiavgiftshåndboken. 

Dersom veilaget ikke er MVA-regist­rert kan de hånd­tere arbeidet og faktu­rere ut andel av kost­naden til den enkelte skog­eier. Veilaget må da faktu­rere hele kost­naden inkl. MVA og uten at MVA spesi­fi­seres. Dermed blir MVA en kostnad for alle skog­ei­erne. En variant er at veilaget tilrette­legger for en splitt av hver enkelt innkomne faktura på arbeidet. Den enkelte skog­eier betaler da sin andel av hver faktura og utgifts­fører hele beløpet inkl. MVA. En tredje mulighet er at én av de MVA-regist­rerte skog­ei­erne tar kost­na­dene og videre­fak­tu­rerer kost­na­dene med påslag av MVA til de andre eierne.