Skogsvei – kalkulatorer

Mann som taster på en stor kalkulator. Illustrasjon.

Disse verktøyene er lagd for å forenkle arbeidet for de mange skogsveilagene rundt om i landet. Noen av dem er bygd for å gi den enkelte skogeier bredere forståelse for finansiering og lønnsomheten rundt bygging og vedlikehold av skogsveier.

Gjennom flere prosjekter har det blitt utviklet en rekke Excel-kalk­u­la­torer. Det siste prosjektet «Veiøkonomikalkulatorer» ble avsluttet 30.06.23 og var finan­siert av Skogbrukets verdi­ska­pings­fond og Skogkurs i fellesskap, 

 • Fakturasplitt
  Et verktøy som splitter innkom­mende faktu­raer slik at veilaget får et grunnlag for innkre­ving av midler fra medlemmer/eiere. 
   
 • Vedlikeholdskostnad etter skatt
  Denne kalk­u­la­toren beregner din andel av kost­naden etter skatt. 

 • Veivedlikeholdskalkulatoren
  Dette regne­opp­settet gir et forslag til forde­ling mellom medeiere i veien, faste brukere, tilfel­dige brukere og forslag til avgift for de som vil leie veien. 

Landbruksnytte

Første steg er ofte å se om det plan­lagte anlegget kvali­fi­serer til å kunne kalles land­bruksvei. Det er krav om 50% land­bruks­nytte. Denne nytte­kalk­u­la­toren vil gi noen indikasjoner: 

Skogfond og tilskudd

Ulike veieiere vil få ulik økono­misk effekt av skog­fond, tilskudd, mva. og skatt. Disse forhol­dene blir som regel ikke hensyn­tatt i kalk­u­la­to­rene. Det kan imid­lertid være en del å hente ved skatte­plan­leg­ging i forbin­delse med byggingen av veien. Skogfond er også viktig for bygging og vedli­ke­hold av skog­svei. Her er linker til to kalk­u­la­torer fra Skogkurs: 

 • Skogfondkalkulatoren
  Her kan du leke deg med tall for å finne ut hogst­kvantum for å få finne ditt skog­fondbehov. 
   
 • Tilskudd eller skog­fond med skatte­fordel
  Visualiserer skog­fond. Her kan du også se effek­tene av even­tuelt bevilget tilskudd til veipro­sjektet ditt. Gyldig bare dersom du driver virksomhetsskog. 

Eldre kalkulatorer

Det er tidli­gere utviklet flere kalk­u­la­torer som skal være til støtte for å vurdere lønn­som­heten av å bygge/ombygge en vei. Disse kalk­u­la­to­rene har høy bruker­terskel og krever innsikt om skog­faget og skog­øko­no­mien. Disse er ikke oppda­terte og krever mye skog­øko­no­misk innsikt.

KalkulatorKalkulatorNøyaktighetKommentar
Forenklet lønn­som­hets­be­reg­ning av skog­s­veier – Midt-norsk skogsenterOKOKBasic og forenklet. Egner seg best til «reine» skog­s­veier uten andre interesser.
Lønnsomhetskalkulator fra LandbruksdirektoratetDårligUsikkerKan velge mellom en enkel og en avan­sert versjon. Disse gir svært forskjellig svar ved like forut­set­ninger. Den avan­serte er mest påli­telig, men her kreves det en del innsats og forkunnskaper. 
Tabell med over­sikt over eldre kalkulatorer