Skogsvei – kalkulatorer

Mann som taster på en stor kalkulator. Illustrasjon.

I veile­deren «Veiøkonomi» blir noen Excel-kalk­u­la­torer presen­tert og beskrevet: 

  • Fakturasplitt
    Et verktøy som splitter innkom­mende faktu­raer slik at veilaget får et grunnlag for innkre­ving av midler fra medlemmer/eiere.  

Landbruksnytte

Første steg er ofte å se om det plan­lagte anlegget kvali­fi­serer til å kunne kalles land­bruksvei. Det er krav om 50% land­bruks­nytte. Denne nytte­kalk­u­la­toren vil gi noen indikasjoner: 

Skogfond og tilskudd

Ulike veieiere vil få ulik økono­misk effekt av skog­fond, tilskudd, mva. og skatt. Disse forhol­dene blir som regel ikke hensyn­tatt i kalk­u­la­to­rene. Det kan imid­lertid være en del å hente ved skatte­plan­leg­ging i forbin­delse med byggingen av veien. Skogfond er også viktig for bygging og vedli­ke­hold av skog­svei. Her er linker til to kalk­u­la­torer fra Skogkurs: 

Eldre kalkulatorer

Det er tidli­gere utviklet flere kalk­u­la­torer som skal være til støtte for å vurdere lønn­som­heten av å bygge/ombygge en vei. Disse kalk­u­la­to­rene har høy bruker­terskel og krever innsikt om skog­faget og skog­øko­no­mien. Disse er ikke oppda­terte og krever mye skog­øko­no­misk innsikt.

KalkulatorKalkulatorNøyaktighetKommentar
Lønnsomhet for skog­s­veier – NibioAvansertMeget god«Transportgevinstmetoden»: Tidkrevende, avan­sert og krever detaljer. Resultatene gir et grunnlag for å få prosjektet godkjent og som grunnlag for forhand­linger om kost­nads­for­de­ling mellom inter­es­sen­tene i veilaget. Egner seg best til «reine» skog­s­veier uten andre interesser. 
Forenklet lønn­som­hets­be­reg­ning av skog­s­veier – Midt-norsk skogsenterOKOKBasic og forenklet. Egner seg best til «reine» skog­s­veier uten andre interesser.
Lønnsomhetskalkulator fra LandbruksdirektoratetDårligUsikkerKan velge mellom en enkel og en avan­sert versjon. Disse gir svært forskjellig svar ved like forut­set­ninger. Den avan­serte er mest påli­telig, men her kreves det en del innsats og forkunnskaper. 
Tabell med over­sikt over eldre kalkulatorer