Utbetaling av skogfond og tilskudd underveis i veiprosjektet 

Fotomontasje sedler

Bruk av skogfond og tilskudd gir store økonomiske besparelser i et veiprosjekt. 

Skogfond

Før veibyg­ging er det lurt å fylle opp skog­fonds­kon­toen fra avvirk­ninger på andre deler av eien­dommen. Om du ikke får avvirket før etter at veien er bygd kan du alli­kevel utnytte skog­fonds­ord­ningen. Husk å melde inn udek­kede inves­te­ringer på skog­fonds­kon­toen din fort­lø­pende etter hvert som faktu­raene kommer. Bruk skjema LDIR-908. Du har hele 4 år etter inves­te­rings­året, med mulighet til å søke om inntil 2 års forlen­gelse på å fylle opp skog­fonds­kon­toen og dekke inves­te­ringer med skatte­fordel. For øvrig benyttes skjema LDIR-907 – «Utbetaling fra skog­fond til diverse formål» for å sikre utbe­ta­ling fra skog­fonds­kon­toen. Refusjonskrav skal fortrinnsvis regist­reres via skog­fonds­sys­temet på Altinn. 

Du kan også benytte skog­fond til å dekke årlige veived­li­ke­holds­kost­nader på skogs­bil­veier, inntil 4 kr/lm. Ettersom ulike vedli­ke­holds­opp­gaver gir store kost­nads­for­skjeller fra år til år, godtas større utbe­ta­linger fra skog­fondet etter forhånds­god­kjen­ning fra skog­bruks­sjefen i din kommune. Det kreves en skriftlig søknad. Utbetaling skjer etter skjema LDIR-907. 

Tilskudd

Tilskudd vil være en viktig kilde til midler ved nybygging/ombygging eller kost­bare punkt­ut­bed­ringer som f.eks. bru. Regjeringen bevilger midler til skogs­bil­vei­formål hvert år. Det er land­bruks­kon­toret i din kommune som tildeler tilskudd etter søknad. 

Av «Forskrift om miljø­tiltak mv. i skog­bruket» framgår det at innvilget tilskudd utbe­tales etter skriftlig anmod­ning fra tilskudds­mot­taker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent slutt­regn­skapet. Det kan likevel foretas utbe­ta­linger på bakgrunn av godkjent doku­men­ta­sjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Minst 10 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er full­ført og slutt­regn­skapet er godkjent. Tilskuddet kan kreves tilbake­be­talt om veien ikke er bygd etter krav og vilkår. 

For både delut­be­ta­ling og slutt­ut­be­ta­ling er det krav om regn­skaps­sam­men­drag. For delut­be­ta­ling skal du huke av for «arbeidet fortsetter». 

Tilskuddet skal utbe­tales til eierne/medlemmene i veilaget. Tilskuddet blir innbe­talt på skog­fonds­kon­toen. Det er et vilkår at veilaget har en skriftlig avtale om kost­nads­for­de­ling som kommunen skal ha tilgang på. Dette betyr at veilaget må gjøre en faktur­a­s­plitt slik at alle i veilaget får synlig­gjort sin del av kostnadene.