Om ordningen

Figuren viser omgi­velser og aktører i forbin­delse med feltkontrollordningen.

Bakgrunn

Hygienepakken er en del av Norges EØS-avtale med EU og omhandler regel­verk for nærings­mid­del­hy­giene. Den ble gjel­dende i Norge 01.03.2010. Norge er der gitt mulighet til lokale tilpas­ninger om bl. a. vilt­kjøtt­kon­troll. Den gene­relle bestem­melsen sier at alt hjorte­vilt­kjøtt som omsettes fra jakt­laget til andre enn slutt­bruker, skal kontrol­leres av vete­rinær, eller feltkontrollør.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har, i samar­beid med Norges Skogeierforbund (NSF) og flere andre berørte parter, i flere år arbeidet med en alter­nativ kontroll­ord­ning ut fra de nye mulig­he­tene. Vi har utar­beidet Bransjestandard for felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt som beskriver kontroll­ord­ningen, hvilke krav som stilles til felt­kon­trollør og til det hjorte­vilt­kjøttet som blir kontrol­lert ved feltkontroll.

Videre har Skogkurs i samar­beid med NSF, Veterinærinstituttet og Animalia utar­beidet et Faghefte med rele­vant fagkunn­skap knyttet til kjøtt og kjøtt­be­hand­ling og til de forhold som innvirker på kvalitet og sikkerhet.

Vårt mål er:

 • Oppfyllelse og etter­le­velse av gjel­dende lover og forskrifter.
 • Bedring av kvali­teten og sikker­heten på omsatt hjorteviltkjøtt
 • Bedring av kvali­teten og sikker­heten på jegernes eget viltkjøtt
 • Øke og forenkle tilgjen­ge­lighet, spor­barhet og tillit til hjorte­vilt­kjøtt i samfunnet
 • Øke verdien og verdi­ska­pingen i flere sektorer og virk­som­heter der vilt­kjøtt inngår
 • Redusere arbeids­mengde og kost­nader til kontroll gjennom en smidig, men betryg­gende ordning

Feltkontrollen

Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt skal utføres av felt­kon­trollør som har gjen­nom­ført godkjent kurs. Ut fra kunn­skap gitt i kurset og tidli­gere bakgrunn og prak­tisk erfa­ring, skal kontrollen vurdere dyrenes helse­til­stand mens dyra var i live og den behand­ling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

De aller fleste hjortedyr er friske og fri for sykdommer og skader. Feltkontrolløren skal likevel forsikre seg at dyra oppførte seg normalt før det ble påskutt og at indre organ og slaktet ikke avviker fra det normale. Feltkontrolløren skal også kontrol­lere at dyra og slaktet er hygie­nisk behandlet, både ved uttak av indre organ, trans­port, slak­ting, parte­ring og lagring.

Dersom alt blir funnet normalt og i orden, kan felt­kon­trol­løren feste en erklæ­ring på slaktet som sier at: Det er ikke funnet noe unor­malt som kan tyde på at kjøttet repre­sen­terer noen helserisiko.

I kontroll­ord­ningen er spor­barhet viktig. Det skal være mulig både å spore opp hvor et parti kjøtt har tatt vegen og hvor et parti kjøtt kommer fra.

Feltkontrolløren

For å kunne delta på kurs og bli godkjent felt­kon­trollør, kreves at vedkom­mende er en dreven jeger og slakter. Han/hun må ha vært regist­rert som jeger i minst 5 år og ha minst 5 års erfa­ring med hjorte­vilt­jakt . Kandidaten må aktivt ha deltatt i slak­ting av minst 20 stk. hjortevilt.

Dette kravet er satt ut fra at vedkom­mende må vite hva som er normalt og hva som er unor­malt med hjorte­vilt, både med oppførsel og med kropps­lige forhold. Med erfarne jegere og slak­tere som kurs­del­ta­kere, kunne Mattilsynet godta at kurset ble kun et endags teorikurs.

Feltkontrolløren er normalt en del av jakt­laget og skal avgi erklæ­ring på jakt­la­gets kjøtt. Dette krever at felt­kon­trol­løren i sin kontroll ser seg selv som en del av norsk kjøtt­kon­troll. Han er ansvarlig for en uavhengig kontroll og vurde­ring ut fra Bransjestandarden. Det kreves også at resten av jakt­laget og andre involverte respek­terer felt­kon­trol­lø­rens rolle.

Feltkontrolløren utfører sin kontroll uten godtgjørelse.

Omsetning av feltkontrollert kjøtt

Eksisterende ordninger og rutiner innen jakt­la­gets kontroll og omset­ning av vilt­kjøtt, vil fort­sette som før:

 • Ukontrollert kjøtt til sluttforbruker
 • Veterinærkontroll på jakt­la­gets kontollsted
 • Veterinærkontroll på større viltbehandlingsanlegg

Feltkontrollert kjøtt gir i tillegg en del nye muligheter:

 • Feltkontrollert kjøtt med større tillit til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte flådde dyr, hele eller grov­par­terte til Lokal detal­jist. Dette kan være serve­rings­be­drifter som hotell og restau­ranter som selger til sine gjester, men også forret­ninger og bedrifter som selger mer eller mindre bear­beidet kjøtt videre direkte til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte hele, flådde eller uflådde, dyr til vilt­be­hand­lings­an­legg og vete­ri­nær­kon­troll. Med felt­kon­trol­lø­rens erklæ­ring som viser at intet unor­malt er funnet, trenger en ikke å sende med indre organer og hode, dersom ikke vilt­be­hand­lings­an­legget krever det.