Foredling av hjorteviltkjøtt – kursbeskrivelse

kjøttskjærere parterer viltdyr. mange posjoner ferdig partert hjortevilt.

Kurset arran­geres regionvis over 15 timer på to dager: 

 • Første dag foku­serer på etab­le­ring og drift av småskala foredlings-anlegg.
 • Andre dag tar for seg prak­tisk nedskjæ­ring av hjorte­vilt for salg.

Forelesere første dag er vilt­an­svarlig fra Skogkurs og vete­rinær fra Mattilsynet. Foreleser andre dag er instruktør fra Animalia. Kurset er åpen for alle.

Målsetting

Deltakerne skal bli godt kjent med de krav som stilles og få veiled­ning om etab­le­ring og drift av småskala fored­lings-anlegg for hjorte­vilt­kjøtt. Dette vil bidra til:

 • Større mengder kjøtt i ønsket sort­i­ment for ulike lokale kjøpegrupper
 • Kortreist mat med lokal tilknyt­ning og med en historie om opprinnelse
 • Bedre kvalitet på kjøttet og bedre omdømme for norsk mat
 • Større verdi­ska­ping for jaktlag, grunn­eiere og lokale serveringsbedrifter
 • Færre brudd på regel­verk – bevisst eller ubevisst
 • Dyktiggjøre delta­kerne i prak­tisk nedskjæ­ring for salg med fokus på skjæ­re­spe­si­fi­ka­sjoner og skjæreøkonomi.

Målgrupper

Kurset og mate­ri­ellet er særlig tiltenkt personer som driver eller vurderer å starte vilt­kjøtt-fored­ling som lokale detal­jister. Andre innen slak­ting og fored­ling vil også ha godt utbytte.

Pris

Kursavgiften på kr. 4 000,- inklu­derer kurs­do­ku­men­ta­sjon og mat i kurs­tiden. Eventuell over­nat­ting kommer i tillegg.

Sentrale emner dag en:

 • Regler for omsetning
 • Registrering av virksomheten
 • Virksomhetens ansvar
 • Krav til lokaler og utstyr
 • Krav til driften
 • Internkontroll og HACCP
 • Krav til produktene
 • Krav til merking og sporing.

Sentrale emner dag to:

 • Utstyr: Kniver egnet til skjæ­ring av vilt, skjerpe­stål og valg av kjøttsag
 • Sikkerhet: Ulike typer skjære­hansker og brynjer
 • Hygiene: Generelt om hygiene i en skjæreavdeling
 • Mottakskontroll av slakt: Hva er viktig ved mottak av slakt
 • Skjæring: Av forpart, mellom­part og bakpart. Uttak av edle deler og diverse sorte­ringer og stykningsdeler.
 • Skjæreøkonomi: Registrering av inn og ut vekter for bruk i kalk­yler og skjære­mønster. Fordelene med skjæ­re­spe­si­fi­ka­sjoner på produk­tene en produ­serer og selger.

Praktisk info:

For nedskjæ­rings­kurset dag to er det en fordel at delta­gerne har med eget utstyr som kniver, skjerpe­stål, skjære­hansker og slakte­klær. Kan kjøpes på: bokken.no – Ellers finnes det kniver for utlån og engangsklær.


Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs i fored­ling av hjorte­vilt­kjøtt – ta kontakt med oss!