Jaktledelse – kursbeskrivelse

jaktgruppe med bytte i sulda.

Det er ved forskrift et krav om jakt­leder på alle elg- og hjorte­jaktlag, samt under lisens­jakt på bjørn. 

Målsetting

Kurset skal gi ledere på elg- og hjorte­jaktlag kunn­skap, hold­ninger og moti­va­sjon slik at stor­vilt­jakta foregår humant, sikkert og forvalt­nings­messig forsvarlig.

Videre skal jakt­laget fungere sosialt og kultu­relt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og delta­gere, gis det innfø­ring i jakt­le­delse under jakt på store rovdyr.

Målgrupper

Kurset er beregnet på ledere og nest­le­dere i elg- og hjorte­jaktlag og rovvilt­jakt. Kurset er også tiltenkt kommunal vilt­for­valt­ning og andre tilknyttet vilt­for­valt­ning og orga­ni­se­ring av jaktlag.

Kurslengde

- 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arran­geres på en kveld og en dag, eksem­pelvis fredag kveld og lørdag. 

Forelesere

Arve Aarhus
Hans Ole Arnesen
Dagh Bakka
Bente Rønningen
Andreas Helbæk jr.
Øyvind Juliussen


Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs i Jaktledelse – ta kontakt med oss!