Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen
Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen

Norsk PEFC Skogstandard består av 30 krav­punkt som til sammen setter stan­darden for et bære­kraftig skog­bruk. Det inne­bærer at ved å følge stan­darden, skal resul­tatet være et skog­bruk der både økolo­giske, økono­miske og sosiale hensyn ivaretas. 

Hensikten med kurset er å gi deg kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skogeiendom. 

Revidert Norsk PEFC Skogstandard ble godkjent 18. august 2022, og trådte i kraft 1. mars 2023. Den vil nå gjelde fram til ny stan­dard er godkjent og trer i kraft. Neste revi­sjons­pro­sess vil starte senest 18. august 2027.

Målgruppe 

 • skog­eiere  
 • skogan­delslag og andre virkeskjø­pere (serti­fi­kat­eiere) 
 • entre­pre­nører 

Innhold 

Kurset innleder med et emne om sertifiseringssystemet: 

 •  Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 

Deretter presen­teres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 krav­punkt, fordelt på følgende emner: 

 • Plan og dokumentasjon 
 • Biologisk mang­fold 
 • Vann og våtmark 
 • Sosiale verdier 
 • Skogbrukstiltak 
 • Treslagsvalg 
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Kursgjennomføring 

Nettkurset er primært beregnet for gjen­nom­fø­ring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobil­te­lefon vil være minst egnet.

Du kan gjen­nom­føre emnene og passe­rings­tes­tene i den rekke­følgen du selv ønsker. Temaene blir belyst med tekst, bilder og filmer. Emnene dekker det viktigste for krav­punk­tene, men kurs­heftet er helt nødvendig for å få fullt utbytte av kurset. Et digi­talt kurs­hefte er inklu­dert i nettkurset. 

Du kan gå inn og ut av kurset så ofte du vil. All akti­vitet vil bli lagret. 

Kursbevis 

Til hvert emne er det en passe­rings­test som må bestås med 80 % rett for å få kurset full­ført og få utdelt kursbevis. 


Praktisk informasjon

Pris 1 250 kroner (inkl. mva.)
Anslått arbeids­mengde 6 til 8 timer

Etter første­gangs pålog­ging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder. 

Kursansvarlig