Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

Alt tømmer som omsettes i Norge skal være miljø­ser­ti­fi­sert. For å bli det, må skog­pro­duk­sjonen følge Norsk PEFC Skogstandard og dets krav­punkter. Dette kurset hjelper deg å forstå regel­verket og hva som må til for at tømmeret skal bli miljøsertifisert.

Hensikten med dette kurset er å gi deg kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard, dets krav­punkter, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skogeiendom.

Målgruppe

Kurset retter seg mot skog­eiere, plan­leg­gere, de som utfører prak­tisk arbeid og andre som ønsker en innfø­ring i hva Norsk PEFC Skogstandard er.

Tema

Nettkurset er delt opp etter Norsk PEFC Skogstandards krav­punkter og tema­ti­sert i tre hoveddeler:

  1. Forvalteransvar og planlegging
  2. Hogst og skogbrukstiltak
  3. Særskilte miljø­ver­dier

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og film.

Hvert tema inneholder:

  • Introduksjon
  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

For hvert tema må teori og oppgaver full­føres før du får tilgang til neste tema.

Etter den teore­tiske gjen­nom­gangen av nett­kurset, anbe­fales det at man en deltar på en skogdag. På en skogdag vil man kunne se eksempler på prak­tiske løsninger på forhold som Norsk PEFC Skogstandard krever. En slik skogdag vil kreve at man er flere kurs­del­ta­kere innenfor et geogra­fisk område – ta kontakt med ditt skog­ei­er­an­delslag, skog­bruks­an­svarlig i kommunen eller med Skogkurs, for mer infor­ma­sjon om dette.

Kursbevis

Når du er ferdig med alle temaene vil du få tilgang til slutt­opp­gaven. Den skal sendes til kurs­an­svarlig for godkjen­ning før du får tilsendt kursbevis.

Vær oppmerksom at enkelte andelslag krever delta­kelse på en befa­ringsdag i tillegg for at kurset skal godkjennes i serti­fi­se­rings­sam­men­heng. Ta kontakt med ditt andelslag for mer informasjon.


Praktisk informasjon

Pris 800 kroner – inklu­dert kurs­hefte
Anslått arbeids­mengde 8–12 timer

NB! Fra 1. desember 2022 redu­seres prisen til 800 kroner.

Norsk PEFC Skogstandard er under revi­sjon, og kompe­tanse­bevis fra nåvæ­rende nett­kurs i PEFC Skogstandard vil derfor ha begrenset gyldighet. Ny skog­stan­dard vil gjelde fra 1. mars 2023, og da vil et nytt nett­kurs tilbys.

Kursansvarlig