Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere – kursbeskrivelse

På kurset får delta­kerne kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av skog­ei­endom. For skog­eiere som hogger selv oppfylles også kompe­tanse­kravet til de fleste tømmer­kjø­pere for å få levere tømmer.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrette­lagt for skog­eiere som ønsker en innfø­ring i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset består av en teoridel på 3–4 timer og en felt­be­fa­ring på 3–4 timer.

NB! Halve dagen inne. Resten ute på befaring.