Sikker Jobb Analyse (SJA) – informasjon

GRavemaskin og traktor med henger i arbeid på en skogsvei. Foto.
Det er å forvente at utøvende virksomhet er en profesjonell aktør som har kunnskaper til å løse «vanlige» utfordringer» på stedet. Foto: Martin Bråthen

SJA er et verktøy for utøvende bedrifter på en bygge- og anleggsplass. Begrepet og metoden har kommet inn gjennom ISO-standardiseringen av HMS og sikkerhetstiltak, men omtales ikke i internkontrollforskriften (HMS-forskriften). SJA er ikke et tiltak i en SHA-plan fra byggherre og er ikke byggherres ansvar å følge opp.

Utøvende virk­somhet på bygge- og anleggs­plasser skal løse utford­ringer på arbeids­plassen fort­lø­pende. SJA er et verktøy til å doku­men­tere hensy­nene til sikker utøvelse for defi­nerte tiltak eller situa­sjoner. Utøvende virk­somhet har en plikt å gjen­nom­føre selv­sten­dige risiko­vur­de­ringer av sine arbeids­opp­gaver. SJA gjen­nom­føres i forkant av en akti­vitet hvor det fore­ligger fare eller det er nærlig­gende å anta at det vil oppstå farer, og der disse farene ikke er tilstrek­kelig kontrol­lert gjennom gjel­dende arbeids­pro­se­dyrer og planer (herunder SHA-plan). Virksomheten skal ha tatt stil­ling til alle rele­vante risiko­for­hold ettersom endringer i planen og ufor­ut­sette ting kan gjøre at sikker­heten må vurderes på nytt og tiltak iverk­settes «der og da».

Selv om det er gjen­nom­ført en SJA på tilsva­rende akti­vitet tidli­gere skal en ny gjen­nom­føres for hver enkelt sita­sjon. Tidligere SJA kan brukes som erfaringsgrunnlag.

Helt nye risiko­for­hold med behov for spesi­fikke tiltak som ikke er beskrevet i SHA-planen eller ved at tiltak medfører endringer i frem­drifts­planen vil kreve at rutine for endring av SHA-plan blir iverksatt. 

På nett­siden Sikkerhetsstyring i Bygg og Anlegg (SIBA) finner du ressurser som gjør at du kan sette deg inn i innholdet på en kort­fattet og enkel måte. Her finner du en kort veileder, skjema, tips og råd. 

Når skal det gjennomføres SJA?

Hentet fra SIBA

Det er spesielt viktig å gjen­nom­føre en SJA i følgende sammenhenger:

• Arbeidet medfører avvik fra beskri­velser i prose­dyrer og planer

• Arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den

• Folk som ikke kjenner hver­andre, skal jobbe sammen

• Utstyr som arbei­derne ikke har erfa­ring med, skal benyttes

• Forutsetningene er endret, f.eks. værfor­hold, tid til rådighet, endret rekke­følge av oppgaver, krevende samhand­ling med andre akti­vi­teter (krever også endringer i SHA-planen)

• Ved tilsva­rende akti­vi­teter har det tidli­gere inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Ofte vil det være arbei­derne selv som vil «oppdage» behovet for en SJA, – de som står midt oppe i arbeidet.

Skogkurs anbefaler

Det handler om å stoppe og ta seg tid til å gjøre en vurde­ring. Ikke bli FAREBLIND! Her kan du ta et gratis oppvekker-kurs på 30 minutter om fare­blindhet fra Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA): 

    Skjermdropp av skjema for sikker jobbanalyse.
    SJA – skjema. Skjermdropp fra SIBA