Forebyggende tiltak – byggherre skal stille krav til entreprenør for å ivareta SHA

En skogsbilvei som er under bygging. Det står en hvilebrakke ved veien. Foto.
Hvilebrakke ved skogsveibygging. Foto: Martin Bråthen.

Du som byggherre skal ovenfor entreprenør/ utførende aktører stille noen særskilte krav for å sikre forebyggende tiltak på bygge og anleggsplassen etter § 9 i byggherreforskriften. Denne artikkelen tar for seg innholdet i de 10 punktene til forebyggende tiltak sett i forhold til typiske skogsveianlegg. Punktene i forskriften er forenklet og slått sammen.

Tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adkomst

  Kommentar: Gjelder spesielt på skog­svei­pro­sjekter i tett­bygde områder, frilufts­om­råder og ved risiko­fylt arbeid (som spreng­nings­ar­beid). For et veian­legg blir det vans­kelig å avgrense/gjerde arealet som en vei har. Eksempler på tiltak er:

  •  infor­ma­sjon om prosjektet, skil­ting ved innkjø­ring og stier
  • avgrens­ninger mot massetak og andre kritiske områder
  • hindre uved­kom­mende i å nå diesel­tank og opplagringsområde

  Det er vanlig å «stenge» veien frem til anlegget er ferdig. Om mulig unngå all trafikk av både fotgjen­gere og kjørende. Informer at området veien skal bygges i er stengt, alter­na­tive løyper/stier og når veien forventes å være ferdig. Sett opp bom/stengsel med infor­ma­sjon på ved innkjø­ring og der stier krysser.

  At entre­prenør og andre aktører som arbeider på veien er mulig å kommu­ni­sere med vil løse mye. God infor­ma­sjon om arbeids­tider, når ekstra risiko­fylt arbeid pågår (spreng­ning, montering/demontering av bru), hvordan frem­kom­me­lig­heten på veien er og regler for oppførsel i området: alter­na­tive ruter, sikker­hets­av­stand til maskiner, forvent­ninger om tele­fon­kon­takt med entre­prenør (ev. blikkon­takt og klar­signal ved passe­ring) og når på døgnet veien even­tuell kan trafikkeres. 

  Ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

  Kommentar: Lite rele­vant for de fleste skog­svei­an­legg. Mest rele­vant er det om det avvirkes skog mens veibyg­gingen frem­deles pågår. Bør kunne løses ved å ivareta sikker­hets­av­stander og ha radio­/­te­lefon-kontakt.

  God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold, samt tilfredsstillende personalrom/forsvarlig innkvartering.

  Kommentar: God orden betyr i stor grad at de arbei­dende er gjort rede for og har en plan for dagen som ivaretar deres HMS og SHA. I tillegg er orden på utstyr, mate­riell, spreng­stoff, driv­stoff og oljer etc. er viktig. Ved brubyg­ging kreves det en gene­relt god orden.

  Krav om hvile­brakke og sanitær-fasi­li­teter gjelder bedrifter med arbeids­ta­kere. Her finnes det forbed­rings­po­ten­sialet for skog­svei­an­legg der det tidli­gere har vært vanlig med dobesøk «fritt», matpauser ute eller i maskina.

  Sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

  Kommentar: Veiprosjektet starter som regel ved en alle­rede godkjent vei, men det kan også være at eksis­te­rende vei skal få en forlen­gelse i form av en ny parsell. Veianlegget frem til aktuelt veian­legg må være i en farbar stand med tilstrek­kelig møte- og snuplasser. Om veien skal anlegges fra offentlig vei må aktuell veimyn­dighet varsles, og det vil bli stilt krav om varslingsplan.

  Etter hvert som veien anlegges innover i land­skapet, handler det kanskje om at kvali­teten på utført arbeid sikrer retur­mu­lighet, at nødetater kommer til og at man ikke bygger seg inn.   

  Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer, samt avmerking og tilrettelegging av egne områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer

  Kommentar: Dette gjelder spesielt farlige materialer/stoffer: driv­stoff, oljer, gass og eksplo­siver, som får store konse­kvenser om det havner på avveie eller ikke brukes riktig. Godkjente tanker, contai­nere til lagring, fang/sanering og lagring vekk fra vass­drag og annen sårbar natur. Massetak krever raskt en fangdam for å fange opp sedi­menter på avveie jf. forurens­nings­loven. Generelt skal avfall og søppel ryddes og fjernes fra anlegget. 

  Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

  Kommentar: Daglig og peri­odisk kjøre­tøy­kon­troll, jevn­lige servicer, bedrifts­helse­tje­neste (f.eks. justere stol) osv.

  Forsvarlige arbeidstidsordninger

  Kommentar: Hindre fysisk og psykisk belast­ning ved for mye arbeid … Byggherre kan sette rammer fot maksimal daglig og ukentlig arbeidstid hvis de arbei­dende jobber utenfor de normale tidsbestemmelsene.

  Kravet om fore­byg­gende tilta­kene dekkes også av annet regel­verk som stiller krav til den enkelte arbeids­giver, at kravet kommer i bygg­herre­for­skrifta betyr at bygg­herre har et ansvar med å se til at utøvende bedrifter etter­lever kravene. Omfanget av kravene vil naturlig variere fra prosjekt til prosjekt, f.eks. om veian­legget er nær tett­bygde områder eller veldig øde.

  Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økono­misk eller tids­messig betyd­ning, blir tatt med i tilbuds­grunn­laget til entreprenør/leverandør.

  Om noen av punk­tene nevnt i opplast­ningen er å regne som risiko­mo­menter i prosjektet, skal de innar­beides i SHA-planen med spesi­fikke risiko­re­du­se­rende tiltak.

  Byggherre følger opp de fore­byg­gende kravene gjennom koor­di­ne­ring og oppføl­ging av utfø­rel­ses­fasen. Byggherre har gjennom forskriften stor påvirk­ning på de utøvende rundt disse punk­tene ved mang­lende etter­le­velse og kan kreve gjen­nom­fø­ring, utbed­ringer eller stans i arbeidet ved mang­lende sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø. 

  Les mer her