Byggherreforskriften – finansiering av arbeidet

Fotomontasje sedler

Arbeid med å følge opp bestemmelsene i byggherreforskriften kan finansieres på flere måter.

Skogfond

Skogfond kan benyttes til alle deler av bygge­kost­na­dene. Det vil si at arbeidet med å følge opp bestem­mel­sene i bygg­herre­for­skrifta er beret­tiget skog­fond. Du kan lønne deg selv eller for eksempel de i veilaget som legger ned en bety­delig innsats med midler fra din skog­fonds­konto. Effekten av skog­fond avhenger av hvilken skatte­kate­ka­te­gori du er i. Les mer i Skogkurs-veile­deren Veiøkonomi:

    Tilskudd

    Søkes det om tilskudd til veipro­sjektet bør du esti­mere hvor lang tid du tror vil gå med på å utar­beide en SHA-plan og tids­bruk til å følge opp prosjektet for å ivareta bestem­mel­sene i bygg­herre­for­skrifta. Dette uavhengig om du lønner deg selv eller om du hyrer noen til å utføre plik­tene for deg.

    Innleid kompetanse

    Hyres en eller flere til å utfylle bygg­herres plikter kan det benyttes skog­fond og tilskudd. Husk at tilskudd må omsøkes, noe som vanligvis gjøres i forkant av prosjektet.