Koordinering på bygge- og anleggsplassen

En dame og to menn som står rundt et bord og ser på et kart. Illustrasjon.

Koordinering skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplassen 

For å ivareta bestem­mel­sene som frem­kommer av bygg­herre­for­skriften er det et krav om koor­di­ne­ring når det er: 

  1. flere prosjek­te­rende 
  2. flere utfø­rende virksomheter 

Er det bare én prosjek­te­rende virk­somhet, én utfø­rende virk­somhet på bygge- eller anleggs­plassen, eller en og samme virk­somhet som står for både prosjek­te­ringen og utfø­relsen, vil det derimot ikke være et krav om at arbeidet koor­di­neres. Det er ikke noe krav om koor­di­ne­ring når det bare er en virk­somhet som utfører alt arbeid, men bygg­herren vil likevel måtte følge opp SHA-arbeidet. 

Formålet er å sikre dialog og samhand­ling for å hindre unød­vendig konflikter mellom ulike virk­som­heter og ulike arbeids­ope­ra­sjoner. Prosjektets stør­relse, komplek­sitet, inten­sitet og risiko­for­hold avgjør omfanget av koor­di­ne­ringen; frekvens på møter og fysisk tilstedeværelse. 

Hvem kan være koordinator?

Byggherre kan være koor­di­nator selv, eller utpeke en ekstern, enten for hele prosjektet eller en for hver av de ulike fasene: plan­leg­ging- og prosjek­te­rings­fasen, og for utfø­rel­ses­fasen. Avtaler bygg­herre koor­di­ne­rings­jobben til en ekstern skal bygg­herre følge opp at koor­di­na­toren gjør jobben sin. 

Koordinatoren skal ha den nødven­dige kunn­skap om sikkerhet, helse og arbeids­miljø, inklu­dert arbeids­miljø­lov­giv­ningen og inneha nødvendig kompe­tanse for å følge opp aktu­elle risiko­for­hold i prosjektet. 

Koordineringsarbeidet    

Koordinering skal sikre at de prosjek­te­rende skal ta hensyn til hver­andres planer og at SHA for kommende arbeider blir kart­lagt. Dette sikres ved: 

  • infor­ma­sjons­de­ling for helhetlig risikohåndtering 
  • å innar­beide resul­tater av kart­leg­ging og risiko­vur­de­ringer i tilbuds­grunn­la­gene til utfø­rende virksomheter 
  • å se til at SHA-planen blir utar­beidet og oppdateres 

De arbei­dende virk­som­he­tene skal følge opp det som er plan­lagt. Gjennom koor­di­ne­ring skal du sikre at: 

  • tilta­kene for de kart­lagte risiko­for­hold som fremgår av SHA-planen blir gjen­nom­ført, og at nødven­dige endringer blir gjort som angår disse 
  • det avsettes nok tid til arbeidsoperasjonene
  • en utfø­rendes oppgaver ikke påvirker andre med hensyn til SHA, spesielt arbeider som sammen­faller i tid 
  • de fore­byg­gende tilta­kene på bygge- og anleggs­plassen blir gjen­nom­ført (jfr. § 9)
  • over­sikts­liste blir fylt, kontrol­lert og oppda­tert daglig (se tekstboks) 

Koordineringen løses i praksis ved å ha møter der SHA-planen og gjen­nom­fø­ring drøftes (prosjek­te­rings­møter, bygge­møter, frem­drifts­møter, føring av sjekk­lister, rapporter etc.). 

Oversiktslister 

Oversiktslister skal føres uavhengig om bygg­herre har et koor­di­ne­rings­an­svar eller ikke. Listen skal føres elekt­ro­nisk og inne­holde: 
 
1. Navn og adresse på bygge- eller anleggs­plassen 
2. Navn på bygg­herren 
3. Navn på arbeids­gi­vere eller enmanns­be­drifter eller for innleide arbeids­ta­kere navnet på den innleide virk­som­heten 
4. Organisasjonsnummer for regist­re­rings­plik­tige virk­som­heter 
5. Navn, fødsels­dato, arbeids­giver og HMS-kort­nummer på alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggs­plassen 

Oversiktslisten skal lagres i 6 måneder etter at prosjektet er ferdig. 

Rollekonflikt

Rollekonflikt skal unngås. Det vil si at en veiplan­legger ikke kan ha koor­di­ne­rings­an­svaret under plan­leg­gings- og prosjek­te­rings­fasen, men kan ha den koor­di­ne­rende rollen under utfø­rel­ses­fasen. Ei heller at en av entre­pre­nø­rene (ved flere entre­pre­nører inne) får koor­di­ne­rings­an­svaret for eget arbeid. Koordinator er ikke det samme som bygge­leder, og en veiplan­legger kan inneha begge rollene hvis personen evner dette. 

Les mer: