Byggherreforskrifta – involverte, definisjoner og tilstedeværelse

Dette er et skjema med beskrivelser av roller i et skogveibyggingsprosjekt med fokus rundt byggherreforskriften.

Roller som står i uthevet skrift er roller som er nevnt i bygg­herre­for­skriften. Roller i vanlig skrift er roller som gjerne inntrer i et skog­svei­pro­sjekt.

Tilstedeværelsen til rollene er vist til høyre fordelt i fire kate­go­rier. Stor «X» viser at tilstede­væ­relse kreves. Liten «x» viser hvem som kan være tilstede og/eller kan avlaste bygg­herre ved å ta på seg roller. 

På Arbeidstilsynet.no finner du en kort­fattet innfø­ring om forskriften og rollene:

RollerBeskrivelseFra tanke til prosjektProsjekteringByggingEtterpå
ByggherreByggherre er deg som grunn­eier (eller deg som fysisk person med forval­ter­an­svar for en eiendom) eller veilag ved leder i styret. XXXX
PlanleggerPlanlegger er som regel deg (bygg­herre), men kan også være naboen som er med på veien og står i bresjen for å få på plass en vei.xx
Byggherres repre­sen­tantByggherres repre­sen­tant er en person med tilstrek­kelig kompe­tanse til å utføre store deler av bygg­herres plikter. Dette kan for eksempel være en veiplanlegger.xx
ByggelederByggeleder er bygg­herres rådgiver og repre­sen­tant på bygge- og anleggs­plassen. Oppgaver er å føre tilsyn og har oppføl­ging mot  f.eks. entre­prenør. Å etterse at kontrakt blir fulgt og veien bydt som plan­lagt. Byggelder kan også få i oppgave å holde orden på økonomi for bygg­herre, skrive rapporter, arran­gere bygge­møter, bestille nødven­dige mate­rialer, delta på befaringer/kontoller, fooreslå tiltak, varsle avvik m.m. Byggeleder skal følge Norsk Standrd (NS 8403). Veiplanlegger er aktuell for jobben som bygge­leder. 

Byggeleder omfattes ikke av bygg­herre­for­skriften da oppga­vene ikke tar for seg sikkerhet, helse og arbeids­miljø for de arbei­dende på prosjektet. Byggeleder må ikke forveksles med bygg­herres repre­sen­tant. Om disse rollene ikke medfører mang­lende utfø­relse av plikter kan samme person inneha begge (eller flere av) rollene. Byggherre skal doku­men­tere at hen har vurdert rollekonflikt.
xx
KoordinatorKoordinator er personen som skal se til at aktører, ved flere involverte i prosjek­tets ulike faser blir koor­di­nert og samhandler rundt tilta­kene som omhandler SHA. Vi skiller mellom koor­di­ne­ring i prosjek­te­rings­fasen og i utfø­rel­ses­fasen. Denne rollen kan innehas av bygg­herren selv, eller det kan settes bort til noen andre. xx
ProsjekterendeDenne rollen bør besettes av personer som kan faget. En skog­svei bør prosjek­teres av en veiplan­legger, og en bru bør prosjek­teres av en bru-inge­niør. Når det er sagt så kan bygg­herre stå for prosjek­te­ringen selv, eller det kan være en kompe­tent entre­prenør som dess­uten skal utføre jobben. Prosjekterende aktører skal i sin plan­leg­ging risiko­vur­dere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeids­miljø og disse hensy­nene skal ivaretas ved å ta hensyn ved valg av arki­tek­to­niske eller tekniske løsninger.
Prosjekterendes valg som kan ha betyd­ning for frem­ti­dige arbeider skal doku­men­teres og risiko­for­hold som krever spesi­fikke tiltak skal beskrives og gis til byggherre. 
xX
Utførende partDe som ser til at land­bruks­veien blir bygd og at det skjer etter krav/bestilling. Disse må følge opp de lover og forskrifter som gjelder på en bygge- og anleggs­plass, herunder å følge opp SHA-planen. Relevante deler av SHA-planen skal innar­beides i virk­som­he­tens intern­kon­troll. Entreprenør skal også følge anvis­nin­gene til bygg­herre eller koor­di­nator.
Selv om prosjektet har en koor­di­nator, skal hoved­be­drift selv sørge for samord­ning internt. Hovedbedrift har uavhengig av bygg­herre­for­skriften også plikt til å samordne de enkelte virk­som­he­tenes verne og miljø­ar­beid. Alle arbeids­gi­vere skal sørge for at arbeids­ta­kerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
X
ArbeidsgiverArbeidsgiver er som regel en mellom­stor eller stor entre­pre­nør­be­drift med flere ansattexX
EnkeltpersonsforetakEnkeltpersonsforetak er som regel en entre­prenør som hyres til deler av byggingen eller hele byggingen. Denne kan ha ansatte eller under­en­tre­pre­nører til å utføre deler av arbeidetxX
Kontrollerende myndighetI dette tilfellet er det Arbeidstilsynet. De kan komme på tilfeldig tilsyn eller ved ulykker. De vil kontrol­lere at alle parter på en bygge- og anleggs­plass har oppfylt sine plikter. xx
Offentlig forvalt­ningSkogbrukssjef i kommunen – skal godkjenne søknad om bygging/ombygging av vei, godkjenne ev. søknad om tilskudd (godkjenne bygge­plan) og skal slutt­god­kjenne at skog­s­veien er bygged etter gjel­dende krav. Har for øvrig ikke noe med bygg­herre­for­skriften å gjøre.xxxx

Her er en liten liste som tar for seg tre begreper som er ryddig å skille på, men som henger tett i sammen.

ForkortelserForklaring
SHASikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, – er kjernen i bygg­herre­for­skrifta. Byggherre skal etterse at arbei­dende med det rele­vante prosjektet har gode forut­set­ninger for å gjøre sin jobb med lav/vurdert risiko, tilstrek­kelig tid og trygge rammer.
SJASikker Jobb Analyse, – er en analyse de arbei­dende skal gjøre nå de utfører arbeid forbundet med noe risiko. De arbei­dende skal alli­kevel ha en SHA-plan fra bygg­herre der tiltak til risiko­mo­men­tene er vurdert, men de arbei­dende må alli­kevel gjøre en vurde­ring om hvordan de sikrest kan løse oppgaven og ha en plan for hva som skal gjøres hvis ting ikke utvikler seg som tenkt.
HMSHelse Miljø og Sikkerhet, er noe arbeids­giver for entre­prenør etc. skal stå for i ehnhold til Internkontrollforskriften. Her skal arbeids­ta­kernes arbeids­verdag sikres på det genrelle planen uavhengig av prosjekt, samtid skal SHA-planen på det gjel­dende prosj­ketet synlig­gjøres ovenfor verne­ombud i HMS-planen for hvert prosjekt.
Disse har mye av de samme formå­lene, men skal hånd­teres separat. Les mer på Arbeidstilsynet.no, søk etter «Forskjellen på HMS og SHA». SJA er en analyse som skal sikre at utøvende aktører medvirker til sikkerhet i sitt arbeid, og hører hjemme under HMS.