Byggherreansvaret – en sjekkliste

To damer som står på en nybygd vei. Foto.
Foto: Nina Ree-Linstad

Byggherre er enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherreforskriften gjelder ved bygging av landbruksvei og beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Denne artik­kelen gir en forkortet sjekk­liste over hva som må gjøres for å oppfylle bygg­herre­for­plik­telsen under bygging av en landbruksvei. 

1. Skriv avtaler med de involverte i prosjektet 

 • Tydeliggjør roller og plikter. 
 • Still nødven­dige krav for å ivareta sikkerhet, helse og arbeids­miljø for ditt prosjekt. 

2. Underveis i bygge- og anleggsprosjektet: Koordiner aktørene som er inne i prosjektets ulike faser (prosjekterings- og byggefase) med hensyn til SHA og risikoforhold. 

Avhold tilstrek­kelig antall møter:

 • Samhandlingsmøter  
 • Statusmøter 
 • Fremdriftsmøter 

Kommunikasjon, samhand­ling og at de ulike aktø­renes valg vurderes med hensyn til risiko for ulykker og helse­ri­siko er viktig. 

 • Ved bruk av ekstern koor­di­nator skal rolle­kon­flikt unngås, og vurde­ringer om rolle­kon­flikt må doku­men­teres av byggherre 
 • Byggherre må følge opp at koor­di­nator gjør sine plikter etter avtale, og doku­men­tere at oppføl­gingen er gjort 

3. I planleggingsfasen og prosjekteringsfasen: Vurder risiko med betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de personene som involveres i landbruksveiprosjektet ditt: 

 • Unngå/fjern risiko som kommer av valgene du/prosjektør tar 
 • Tydeliggjør rest­ri­siko og forslag til å løse det 
 • Tydeliggjør uløst-risiko og vurder å lei inn kompe­tanse til å gjøre nødven­dige vurderinger 
 • Vurder tid til å løse uløst- og rest­ri­siko (doku­menter) 
 • Integrer uløst- og rest­ri­siko i tilbuds­grunn­laget. Be om nødvendig at entre­pre­nø­rene som gir tilbud om å komme med forslag til løsninger for uløst- og restrisiko. 

4. Utarbeid en SHA-plan for utførelsesfasen/byggefasen, den skal inneholde: 

 • Et orga­ni­sa­sjons­kart som beskriver rolle­for­de­lingen og entrepriseform
 • En frem­drifts­plan som tar høyde for tilstrek­kelig tid og en plan for logis­tikk (1) 
 • En beskri­velse av de spesi­fikke tilta­kene som er nødven­dige for å redu­sere fare for liv og helse forbundet med arbeids­ope­ra­sjoner der risiko ikke har blitt løst av plan­legger og prosjektør ved deres valg av tekniske og arki­tek­to­niske løsninger.
 • En rutine for behand­ling av endringer og oppda­te­ring av planen (2) 

Videre har bygg­herre et ansvar med å se til at: 

 • det blir ført daglige over­sikts­lister jf. § 15. Den skal gi en over­sikt over alle på bygge- og anleggs­plassen før arbeids­dagen starter og skal føres elektronisk.
 • utfø­rende aktører følger opp de særskilte kravene for å sikre fore­byg­gende tiltak på bygge- og anleggs­plassen jf. § 

5. Sende inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet 1 uke før bygge- og anleggsoppstart. 

 • Hvis omfanget er esti­mert til å vare over 15 dager eller over omfatter mer enn 250 dagsverk 
 • Ajourført forhånds­mel­ding skal være synlig på bygge- eller anleggsplassen 

6. I bygge- og anleggsfasen: 

 • Sikre at entre­pre­nø­rene og andre aktører er godt kjent med SHA-planen og at denne er kommu­ni­sert videre til de arbeidende 
 • Gjøre SHA-planen tilgjen­gelig på bygge- og anleggsplassen 
 • Se til at arbeids­giver fører daglige over­sikts­lister (elekt­ro­nisk) over hvem som er på bygge- og anleggs­plassen. Mal for et slik skjema finnes her:
  Oversiktsliste over arbei­dende på bygge- og anleggs­plassen
    
 • Oppdater og endre SHA-planen fort­lø­pende ved behov – planen skal være «levende»
 • Nye risiko-forhold med betyd­ning for liv og helse kan oppstå.
 • Rutine for endring og oppdatering: 
 • Rapportering fra utfø­rende virk­somhet (eller f.eks. byggeleder) 
 • Behandling av endringsbehov 
 • Formidling om det endrede 

Frivillig: Etterse at entre­pre­nører og andre aktører har utført sine plikter (f.eks. HMS og sikker jobb analyse (SJA ) etter arbeidsmiljøloven.

7. Utarbeid dokumentasjon tilpasset omfanget for byggverket eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for fremtidige arbeider som drift, vedlikehold, endring og riving. På landbruksveier gjelder dette spesielt på bruer: konstruksjon, utforming og byggeprodukter. Dokumentasjonen skal gis til juridiske eiere (som ofte er byggherre selv eller eiere/medlemmer av veilaget)

8. Lagre dokumenter i 6 måneder etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet. 

Les mer:

Noter:
1) Fremdriftsplan – du plikter å avsette tilstrek­kelig tid til de forskjel­lige arbeids­ope­ra­sjo­nene og at disse ikke kommer i konflikt med hver­andre. Det løses i praksis ved at du må stille krav til kontrakts­par­tene om å beskrive når, hvor og tids­bruk for de ulike arbeider som skal utføres. Fremdriftsplanene fra kontrakts­par­tene må deretter koor­di­neres og tilpasses under­veis. Fremdriftsplanen bør være et vedlegg til SHA-planen for å enklere bruke den som et verktøy til koordinering.

2) Det å legge opp til at entre­prenør skal komme opp med en løsning under­veis, gjennom f.eks. en sikker jobb analyse (SJA) er ikke godt nok.