Skogbrukets veiplanleggere og deres rolle etter byggherreforskriften

Mann som peker ut en veitrase. Foto
Veiplanlegging. Foto: Martin Bråthen

Prosjekterende på et skogsveiprosjekt er stort sett en veiplanlegger. Her er det en oversikt over ressurser som kan være til hjelp for veiplanleggeren, og informasjon som er nyttig og viktig for veiplanlegger. 

Prosjekterendes oppgave jf. byggherreforskriften 

Rådgivende Ingeniørers Forening har laget en del mate­riale som prosjek­te­rende kan bruke som et utgangs­punkt. Foreningen forteller kort om prosjek­te­rendes plikter (noe omskrevet i forhold til originaltekst): 

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arki­tek­to­niske og/eller tekniske løsninger. De forhold som kan ha betyd­ning for frem­ti­dige arbeider skal doku­men­teres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå risiko­for­hold som krever spesi­fikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles bygg­herren. 

I forbin­delse med prosjek­te­ringen av prosjektet, skal det gjen­nom­føres risiko­vur­de­ringer av de plan­lagte arbei­dene for å redu­sere risiko og for å kunne plan­legge tiltak på bygge- og anleggs­plassen. Risikovurderingen er basert på kravet i Byggherreforskriften § 17 Den prosjek­te­rendes plikter, og tar utgangs­punkt i Byggherreforskriftens § 8.  

Hovedfokus er på særskilte SHA-risiko­for­hold som må plan­legges for i prosjek­te­rings­fasen for å kunne elimi­nere eller redu­sere risiko i gjen­nom­fø­rings­fasen. 

Spesifikke tiltak til gjen­stå­ende risiko skal omtales i bygg­her­rens SHA-plan, som bygg­herren skal utar­beide før oppstart bygge­plass. Spesifikke tiltak må også beskrives for prising i konkur­ranse­grunn­laget. (kilde: rif.no) 

www.rif.no – Publikasjoner -> Fag og marked -> HMS/SHA finnes følgende mate­riell som prosjek­te­rende bør bruke litt tid på, selv om innholdet er tilpasset større prosjekter enn skogsveiprosjekter: 

 • Veileder som skal hjelpe prosjektør til å utfylle sine plikter rundt SHA. Ved ønske om å prio­ri­tere – fokuser på kapittel 5 og 6: Veiledning SHA 
 • Vedlegg 1 – viser risiko­ma­trise som prosjek­te­rende bør bruke aktivt i sine vurderinger 
 • Vedlegg 2 – er en mal for rest­ri­si­ko­rap­port. Denne kan benyttes for å sikre at bygg­herre får et ryddig doku­ment over rest­ri­siko som prosjektør ikke har klart å elimi­nere og hva som må gjøres for å redu­sere risi­koen.  Husk: Resultatet av gjen­nom­førte SHA risiko­vur­de­ringer skal dokumenteres. 
 • Vedlegg 3 – er en prose­dyre for å ivareta bygg­herre­for­skrif­tens krav til SHA i prosjek­te­rings­fasen for ulike roller. 
Figur som viser risikovurdering i prosjekteringsfasen
Skisse for risiko­vur­de­ring – hentet fra RIFs og AiNs SHA-Veiledning – vedlegg 4

Kunnskapskrav for å inneha rollen som byggherres representant og/eller koordinator 

Skogbrukets egne veiplan­leg­gere ønsker å kunne bistå skog­eiere og veilag bredt for å gjøre skog­svei­pro­sjekter enklere, rime­li­gere og smidi­gere. Derfor er det aktuelt for mange veiplan­leg­gere å kunne ha bygg­herres repre­sen­tant og/eller koor­di­nator som kompe­tanse­felt skogeiere/veilag kan leie. Dette forut­setter at veiplan­legger har nødven­dige kunn­skaps­nivå til å ivareta oppga­vene på en forsvarlig måte. Veiplanlegger som en profe­sjo­nell aktør (3‑part) bør være igjennom følgende kurs for å innfri bygg­herre­for­skriften § 13 åttende ledd og § 16 fjerde ledd: 

 • Grunnkurs om arbeids­miljø­lov­giv­ningen (40 timer) 
 • Innføringskurs om bygg­herre­for­skriften, digi­talt kurs – Skogkurs 

Andre ressurser

Arbeidstilsynet:

Veiplanlegger og rollekonflikt

I skog­svei­pro­sjekter vil veiplan­legger kunne ta på seg flere roller, men det krever en ryddighet i utøvelsen og doku­men­te­ringen. Det er viktig at ansvaret som prosjek­te­rende holdes adskilt fra de andre rollene. 

Omfang, stør­relse og vans­ke­lig­hets­grad er noen krite­rier som gjør at veiplan­legger bør tenke seg om med hensyn til kapa­sitet til å utøve flere roller på en tilfreds­stil­lende måte. 

Byggherre skal for sitt prosjekt vurdere og doku­men­tere for at rolle­kon­flikt unngås for de som får rollen som koor­di­nator og bygg­herres repre­sen­tant (bygg­herre­for­skrif­tens § 13 femte ledd og § 16 tredje ledd). 

 • Veiplanlegger som prosjektør kan også ta på seg rollen som bygg­herres representant. 
 • Veiplanlegger i rollen som koor­di­nator i prosjek­te­rings­fasen medfører rolle­kon­flikt hvis veiplan­legger også er en av de prosjek­te­rende aktø­rene. Noen unntak: 
 • Veiplanlegger kan være koor­di­nator der andre aktører står for prosjekteringen. 
 • Veiplanlegger kan utar­beide SHA-plan for bygg­herre der det ikke er behov for koor­di­ne­ring i prosjekteringsfasen. 
 • Veiplanlegger kan være koor­di­nator for utfø­rel­ses­fasen, men da kan en even­tuell rolle som bygge­leder medføre en mulig rollekonflikt. 

Byggherre kan ved tilsyn av Arbeidstilsynet få krav på seg å finne andre personer til å inneha rollene hvis hensynet til rolle­kon­flikt ikke er ivaretatt. 

Veiplanlegger må ha egne, sepa­rate avtaler for hver av rollene i et skogsveiprosjekt.