Hogstformer

hogstformer gjenstående lauv på felt
Hogstfelt med gjenstående lauv

God planlegging er avgjørende for å kunne utføre hogsten på en best mulig måte. Før hogst må foryngelse måten og treslagsvalget bestemmes. Riktig hogstform er grunnlaget for en optimal foryngelse.

Hogstformer

Skogkurs resyme – 4 sider

Vi skiller mellom åpne og lukkede hogst­former. Ved åpen hogst­form som flate­hogst og frøtre­stil­lings­hogst tar man ut en så stor andel av trærne på feltet at lys- og fuktig­hets­for­hol­dene endres radikalt. 

Ved lukket hogst­form slik som skjerm-stil­lings­hogst og bled­nings­hogst vil det være så mange trær igjen at klima­for­hol­dene i skogen i stor grad er uendret. Jevn fuktighet og lystil­gang gir gjerne gode spireforhold.