Hogstformer

hogstformer gjenstående lauv på felt
Hogstfelt med gjenstående lauv

God planlegging er avgjørende for å kunne utføre hogsten på en best mulig måte. Før hogst må foryngelse måten og treslagsvalget bestemmes. Riktig hogstform er grunnlaget for en optimal foryngelse.

Lukkede hogstformer

Skogkurs veileder – 40 sider

Veilederen har som mål å nå ut med kunn­skap og øke kompe­tansen om lukkede hogster, og dermed gjøre lukkede hogster lettere å gjen­nom­føre. Veilederen går gjennom ulike lukkede hogst­former og peker på objek­tive indi­ka­torer som sier noe om hvor­vidt lukket hogst kan være aktuelt. Du får konkrete råd og fram­gangs­måter for gjen­nom­fø­ring eller konver­te­ring til lukket hogst.

Utarbeidet av Skogkurs i samar­beid med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund. Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket har stått for finansieringen.

Hogstformer

Skogkurs resyme – 4 sider

Vi skiller mellom åpne og lukkede hogst­former. Ved åpen hogst­form som flate­hogst og frøtre­stil­lings­hogst tar man ut en så stor andel av trærne på feltet at lys- og fuktig­hets­for­hol­dene endres radikalt. 

Ved lukket hogst­form slik som skjerm-stil­lings­hogst og bled­nings­hogst vil det være så mange trær igjen at klima­for­hol­dene i skogen i stor grad er uendret. Jevn fuktighet og lystil­gang gir gjerne gode spireforhold.