Frøstillingshogst

Frøtrestillingshogst er den vanligste hogstformen i furuskog. 

Frøtrestilling

Hvor mange frøtrær som settes igjen på feltet, tilpasses etable-rings­mu­lig­he­tene på vege­ta­sjons­typen. Antallet øker med økende fuktighet og næringstilgang. 

Noen velger av miljø­hensyn å la noen frøtrær stå fram til neste foryn­gel­ses­hogst. Frøtrærne kan være en del av livs­løps­trærne som skal sette igjen ved hogst. Frøtrestillingshogst velges ofte der det tas sikte på naturlig foryn­gelse av furu. Det settes igjen fra 3 til 15 trær pr daa for å skaffe nok frø.

Flatestørrelsen er ikke så begren­sende som ved snau­hogst. Frøtrestillingshogst er for mange lettere å aksep­tere i land­skapet enn snau­flate­hogst. På de tørreste vokse­ste­dene kan det bli steril­soner rundt frøtrærne og her bør det ikke være mer enn 3 trær pr daa. Der risi­koen for storm­fall er stor, bør antallet økes og frøtrærne settes i klynger. Antall frøtrær økes til 10–15 trær pr daa når det antas at mengden av godt modent frø blir lite og når etab­le­rings­for­hol­dene for småplan­tene er vans­ke­lige.

Markberedning i frøtre­stil­lingen vil forbedre etab­le­ringen. Når foryn­gelsen er tilfreds­stil­lende og før den er 1 m høg, skal frøtrærne fjernes. Der det forventes skade av hjortedyr eller snøskytte, bør frøtrærne stå til foryn­gelsen er så høg at risi­koen er redu­sert. Driftskostnadene øker når frøtrær blåser ned, fordi trærne må hentes ut i flere omganger. Hogst av frøtrærne må utføres slik at foryn­gelsen skades minst mulig. Det blir noe ventetid før foryn­gelsen er sikret ved frøtre­stil­ling. Ventetidens kostnad kompen­seres av frøtrærnes volum­til­vekst og sparte plante­kost­nader. Frøtrestilling passer godt for furu i lav- og bærlyng­skog og kombi­nert med mark­be­red­ning i blåbær- og røsslyng/blokkebærskog.

På gode boni­teter i låglandet er det aktuelt å forynge henge­bjørk med frøtre­stil­ling. Hengebjørka i låglandet
produ­serer ofte og mye frø. ¨Frøtrestilling av gran anbe­fales sjelden fordi frøtrær av gran lett blåser ned. Dessuten bør gran etab­leres på jord­typer med rela­tivt god fuktighet, der det er stor risiko for at frøtrær blåser ned. Grana får sjeld­nere modent frø enn
bjørk og furu. I stor­bregne­skog frarådes både frøtre­stil­ling og skjerm­s­til­ling fordi det ofte blir rotvelter da grunn­vann­standen er høg, og under en frøtre­stil­ling vil vege­ta­sjonen bli kraftig.