Frøstillingshogst

Frøtrestillingshogst er den vanligste hogstformen i furuskog. 

Frøtrestilling

Hvor mange frøtrær som settes igjen på feltet, tilpasses etable-rings­mu­lig­he­tene på vege­ta­sjons­typen. Antallet øker med økende fuktighet og næringstilgang. 

Noen velger av miljø­hensyn å la noen frøtrær stå fram til neste foryn­gel­ses­hogst. Frøtrærne kan være en del av livs­løps­trærne som skal sette igjen ved hogst.