Hogstformer i fjellskog

Hogstformene i fjell­skogen tilpasses de lokale forhol­dene. Fjellskogen er ikke ensarta, men varierer pga. tidli­gere behand­ling, høyde over havet, bonitet, hellings­ret­ning, hellings­grad, vege­ta­sjons­type, treslag osv. 

Fjellskogen har ofte lav tetthet, liten volum­pro­duk­sjon og stor risiko for klimaskader. 

I fjell­skog skal man legge vekt på å «fremme og opprett­holde et gammel­skog­preg». Skogen skal altså fort­satt domi­neres av gamle trær etter hogst, og man skal i størst mulig grad benytte seg av lukkede hogst­former og små hogst­flater. Små hogst­flater kan være et godt alter­nativ i klima­ut­satte områder opp mot fjellet.