Bledningshogst

Bledningshogst er en hogst­form der produk­sjon og foryn­gelse skjer samtidig på samme areal. Bledningshogst forut­setter fler­eta­sjet skog. Trær av alle dimen­sjoner finnes innen et begrenset område, og det kan ikke skilles mellom foryn­gel­ses­fase og produk­sjons­fase. Ungskogen etab­leres mellom og inntil de eldre trærne. Gode fram­tids­trær fristilles samtidig som de hogst­modne trærne høstes. I praksis vil både hogst­modne enkelt­trær og grupper av trær hogges ut, og man får små og inntil ett dekar store åpninger, avhengig av treslag, foryn­gel­ses­for­hold og skogstruktur. 

Lauvinnblanding

Bledningsskogbruk krever hogst­inn­grep gjennom hele bled-nings­feltet med normalt 10–30 års mellomrom, såkalt bled­ningstid. Kortest er bled­nings­tida på felt med høy bonitet og gode drifts­for­hold. På margi­nale områder, f.eks. i fjell­skog med lav produk­sjons-evne, kan det gå inntil 50 år mellom hvert inngrep.

Bledningshogst er en meget krevende hogst­form som lett kan mislykkes hvis foryn­gelsen uteblir og skogen blir gradvis utglisnet.

Produksjonen i bled­nings­skog vil være lavere enn det som kan oppnås ved tradi­sjo­nelt bestands­skog­bruk. Produksjonstapet er prosentvis lavest på mark­typer med gode foryn­gel­ses­for­hold og på midlere og lavere boni­teter. Driftskostnadene er gene­relt større i bled­nings­skog enn i bestands­skog. I bratt terreng øker forskjellen i drifts­kost­nader mellom flate- og bledningshogst.