Lukket hogst

Lukkede hogster kjenne­tegnes ved at ikke alle trærne hogges ved hver hogst, samtidig som det tilrette­legges for rekrut­te­ring av nye trær.

Lukkede hogster er en felles­be­teg­nelse for en hel rekke ulike skog­skjøt­sels­re­gimer der målet vanligvis er å oppnå en mer variert skog­struktur, med trær som varierer i høyde og alder, og kanskje også med flere treslag.” McLean, P. & Kühne, C. 2020

Etter selektivt uttak.

Vi defi­nerer om det er lukket eller åpen hogst etter hvor mange trær som står igjen etter hogst. Står det mer enn 16 trær igjen per dekar, er det en lukket hogst, f.eks. skjerm­s­til­ling eller selektiv hogst.

Hvorfor velge lukket hogst

Valget av hogst­form kommer an på hvilke mål skog­eier har for sin skog­ei­endom, og det er viktig at funk­sjo­nærer i skog­bruket har tilstrek­kelig kompe­tanse til å kunne gi skog­ei­eren de riktige rådene. Det kan være mange skog­eiere som ønsker å gjen­nom­føre lukket hogst på arealer der det er vans­kelig å oppnå gode resul­tater. På den annen side er det skog­eiere som ikke vet at det er mulig å gjen­nom­føre lukket hogst, men har arealer som er aktu­elle.

Til forskjell fra flate­hogst krever lukket hogst mer plan­leg­ging, kompe­tanse i plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring, og at tiltaket fortrinnsvis gjen­nom­føres i skog med de rette forut­set­ninger og tilstand. Det er ikke risiko­fritt å gjen­nom­føre lukkede hogster, noe som kanskje er en av grun­nene til at vi bruker åpne hogster i dag. Det er vanligvis lettere å forutse resul­tatet av åpne hogster, både økono­misk og biolo­gisk, selv om det kan være risiko knyttet til slike hogster også.

Risiko

Faren for forskjel­lige typer skade på skogen er forskjellig for gran og furu i hete­rogen og homogen skog. Den er mindre for omtrent alle skader i heterogen/flersjiktet skog, utenom avvirk­nings­skader, marg­borer, bark­bille og risiko for rotråte og honning­sopp­skader. Disse skadene kan til en viss grad redu­seres ved god plan­leg­ging og ved bruk av stubbebehandling.

Veileder til lukkede hogstformer

Veilederen har som mål å nå ut med kunn­skap og øke kompe­tansen om lukkede hogster, og dermed gjøre lukkede hogster lettere å gjen­nom­føre. Veilederen går gjennom ulike lukkede hogst­former og peker på objek­tive indi­ka­torer som sier noe om hvor­vidt lukket hogst kan være aktuelt. Du får konkrete råd og fram­gangs­måter for gjen­nom­fø­ring eller konver­te­ring til lukket hogst.

Utarbeidet av Skogkurs i samar­beid med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund. Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket har stått for finansieringen.

Kurs i lukket hogst

Nettkurs


Her er kurset som skal bidra til bedre grunnlag for å vurdere lukket hogst.  
Lukket hogst er skog­faglig komplekst, og stiller krav til spesi­fikk kompe­tanse hos de som jobber i det opera­tive skogbruket.

Ved lukket hogst­form slik som skjerm-stil­lings­hogst og bled­nings­hogst vil det være så mange trær igjen at klima­for­hol­dene i skogen i stor grad er uendret. Jevn fuktighet og lystil­gang gir gjerne gode spireforhold. 

Etter kurset skal du ha kjenn­skap til:

  • De viktigste fakto­rene i vurde­ringen av lukket hogst.
  • De vanligste lukkede hogstformene.
  • De viktigste forhol­dene for plan­leg­ging av hogsten.