Planlegging av lukket hogst

Lukket hogst er skogfaglig komplekst, og stiller krav til spesifikk kompetanse hos de som jobber i det operative skogbruket. PEFC stiller fra 2023 krav om at sertifikatholderne har kompetanse om planlegging og gjennomføring av lukket hogst.

Hogstmaskin i arbeid. Fotograf er Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs. Entreprenør er GM Skogsdrift.
Hogstmaskin i arbeid. Fotograf er Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs. Entreprenør er GM Skogsdrift. 

Primærmålgruppen for dette kurset er plan­leg­gere i det opera­tive skog­bruket. Kurset er også rele­vant for skog­eiere, og andre inter­es­serte. Det forut­settes at kurs­del­ta­kerne har grunn­leg­gende skog­faglig kompetanse. 

Hensikten med kurset er å gi deg grunn­leg­gende kunn­skap om plan­leg­ging for lukkede hogstformer.

Etter kurset skal du ha kjenn­skap til:

 • De viktigste fakto­rene i vurde­ringen av lukket hogst.
 • De vanligste lukkede hogstformene.
 • De viktigste forhol­dene for plan­leg­ging av hogsten.

Innhold

 • Introduksjon
 • Regelverk og krav
 • Generelt om planlegging
 • Egnethet for lukket hogst
 • Hogstformer
 • Øvelse vurde­ring av areal
 • Fjellskoghogst 
 • Avslutningsoppgave 

Praktisk infor­ma­sjon

Pris 600,- (inkl. mva)

Anslått arbeids­mengde er cirka 2 timer

Kravet for å bestå kurset er 85 % riktige svar i den avslut­tende oppgaven.

Nettkurset er primært beregnet for gjen­nom­fø­ring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobil­te­lefon er minst egnet.

Etter første­gangs pålog­ging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder.