Flatehogst

Ved flate­hogst hogges alle trærne i et bestand eller deler av bestandet. Flatehogst er den vanligste hogst­formen i gran­skog. Det settes ikke igjen frøtrær eller skjerm­trær. Levedyktig forhånds­for­yn­gelse som er egnet for fram­tids­be­standet, settes igjen. Livsløpstrær og stående og liggende død ved settes igjen av miljøhensyn. 

Flatens stør­relse må tilpasses vokse­stedet og foryn­gel­ses­måten. Ved anlegg av flater bør kantene tilpasses terreng­for­ma­sjoner og bestan­dene omkring slik at kantene blir så storm­sterke som mulig, samtidig som det legges vekt på landskapsbildet. 

De fleste hogst­flater i gran­skog forynges ved plan­ting av gran, ofte etter mark­be­red­ning. Når det satses på naturlig foryn­gelse må kantene ha gode frøtrær.