Veivedlikehold i ordnede former

Mange veilag fungerer ikke og mange veier forfaller. Her finner du ressurser som kan hjelpe deg i organiseringen av veivedlikehold.

I det store og hele så er det ikke så farlig hvordan en skog­svei er orga­ni­sert, så lenge orga­ni­se­ringen medfører at veila­gets stra­tegi og plan for vedli­ke­holdet blir fulgt opp. Dessverre så viser under­sø­kelser at dette ikke er tilfellet for 23 av veinettet.

Organisering, kunn­skaper og økonomi er vanlige grunner til sovende veilag og dårlig veistandard.

I denne videoen viser Martin og Mikael fra Skogkurs, ulike verktøy som er til nytte for veilag.

Veivedlikehold kan gjøres enkelt for å holde veiens frie rom og drøye forfall. Et mer plan­messig vedli­ke­hold opprett­holder stan­dard, og et litt tyngre vedli­ke­hold kan forbedre stan­dard. Blir tilta­kene for omfat­tende og kost­bare regnes det ikke lenger som vedli­ke­hold, men opprus­ting (trolig søknads­plik­tige tiltak).

I prosjektet Organisert veived­li­ke­hold har vi sett på veived­li­ke­hold og orga­ni­se­ring, spesielt orga­ni­se­ring av veilag i et drifts­sel­skap, et veived­li­ke­holdslag. I stede for at veilag i et område skal holde tak i det admi­ni­stra­tive med å iverk­sette vedli­ke­hold, økonomi­sty­ring og øvrig annen plan­leg­ging, kan drifts­sel­skapet holde økono­misk orden og akti­vi­sere entreprenører.

Veivedlikeholdslag gir mindre å gjøre pr. veilag, og enklere å få enga­sjert dyktige entre­pre­nører til fornuftig pris, men det viktigste er at sann­syn­lig­heten for at et veilag sovner blir mindre.

I prosjektet har det blitt utar­beidet mate­riell om temaet veived­li­ke­hold og veivedlikeholdslag:

Prosjektets mate­riell er utar­beidet med finan­siell støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond.

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.